Giảm số lượng cấp phó ở các cơ quan nhà nước và Phó Chủ tịch HĐND huyện

  • 22/11/2019 15:21
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Từ 1-7-2020, số lượng người giữ chức vụ cấp phó tại các Cục, Vụ, Thanh tra, các đơn vị sự nghiệp công lập… của các bộ, ngành phải đảm bảo bình quân không được vượt quá 3 người.
Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Chiều nay, với đa số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội cùng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trước khi các ĐBQH có mặt bấm nút biểu quyết, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 2 Luật nói trên.

Theo đó, tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin chỉnh lý lại khoản 10 Điều 28 về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ như sau: “Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức khác thuộc UBND cấp tỉnh; quyết định thành lập hội đồng, ủy ban hoặc ban khi cần thiết để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành”.

Về số lượng cấp phó, dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 40 như sau: Vụ, văn phòng, thanh tra, cục, tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập có người đứng đầu. Số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 04; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định cụ thể số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm bình quân không quá 03 người/ một đơn vị.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, thời gian qua, Đảng đã có chủ trương giảm số lượng cấp phó và khoán số lượng cấp phó tối đa phù hợp với quy mô của tổ chức. Vì thế, khoản 2 Điều 40 của Luật Tổ chức Chính phủ được quy định theo hướng: căn cứ vào đầu mối tổ chức trực thuộc và số biên chế được giao, cấp có thẩm quyền sẽ quyết định tổng số lượng cấp phó tối đa của một cơ quan, nhưng không vượt quá mức trần được giao.

Cùng đó, thực hiện chủ trương của Đảng, một số cơ quan đã thực hiện việc khoán số lượng cấp phó. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội cho giữ cụm từ “bảo đảm bình quân” để thể hiện đúng tinh thần khoán cấp phó và chỉnh lý lại nội dung này như quy định tại khoản 2 Điều 40 của dự thảo Luật. 

Về việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, sau khi tổng hợp ý kiến của các ĐBQH, 83,8% ĐBQH tham gia phiếu ý kiến tán thành việc sửa đổi, bổ sung quy định về mô hình tổ chức chính quyền địa phương như dự thảo Luật.

Về số lượng cấp phó của HĐND, UBND, đa số ý kiến ĐBQH tán thành với quy định về việc giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện, tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND đối với cấp xã loại II như đã chỉnh lý trong dự thảo Luật.

Riêng về quy định số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, Phó Trưởng ban của HĐND cấp tỉnh thì ý kiến của ĐBQH còn có sự khác nhau trong lựa chọn phương án.

Vì thế, sau khi lấy ý kiến các ĐBQH bằng phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội cho tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật như sau: nếu Chủ tịch HĐND/Trưởng ban HĐND là đại biểu chuyên trách thì bố trí 01 Phó Chủ tịch HĐND/Phó trưởng ban HĐND hoạt động chuyên trách; trường hợp Chủ tịch HĐND/Trưởng ban HĐND là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm thì bố trí 02 Phó Chủ tịch HĐND/02 Phó trưởng ban HĐND hoạt động chuyên trách.

Về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép tiếp thu theo ý kiến của đa số ĐBQH là quy định khái quát về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương như dự thảo Luật, còn việc sắp xếp, tổ chức lại Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh hiện nay sẽ thực hiện theo văn bản của cấp có thẩm quyền trên cơ sở kết quả tổng kết việc thực hiện thí điểm.

Sau khi được Quốc hội thông qua, 2 Luật nói trên sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-7-2020.

Tin cùng chuyên mục