Giảm dần số lượng cấp phó các cơ quan sau sáp nhập xuống tối đa 3 người

  • 24/10/2018 16:11
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ. Theo đó, Bộ này đề xuất bỏ quy định về số lượng cấp phó không quá 5 người sau khi sáp nhập cơ quan thuộc Chính phủ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển của cơ quan có thẩm quyền.
Bộ Nội vụ đề xuất các Ban, vụ của các cơ quan thuộc Chính phủ có tối đa 3 cấp phó

Bộ Nội vụ đề xuất các Ban, vụ của các cơ quan thuộc Chính phủ có tối đa 3 cấp phó

Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định 10/2016/NĐ-CP cần được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan thuộc Chính phủ tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

Theo dự thảo, Ban (vụ) hoạt động theo chế độ thủ trưởng, không có con dấu riêng và có thể có phòng. Chỉ thành lập Ban (vụ) khi khối lượng công việc cần phải bố trí tối thiểu 15 người làm việc là công chức, viên chức trở lên.

Bộ Nội vụ cho biết, việc quy định tối thiểu 15 người làm việc là công chức, viên chức khi thành lập Ban (vụ) để đảm bảo số công chức, viên chức tối thiểu của Ban (vụ) lớn hơn 2 lần số công chức, viên chức tối thiểu của Phòng thuộc Ban (vụ) thuộc cơ quan thuộc Chính phủ.

Việc bỏ quy định cụ thể số lượng phòng trực thuộc Ban (vụ) trong Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan thuộc Chính phủ là để phân cấp cho cơ quan thuộc Chính phủ trong việc quyết định sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong của các tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ trên cơ sở đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định của Chính phủ.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất bỏ quy định về số lượng cấp phó không quá 5 người sau khi sáp nhập cơ quan thuộc Chính phủ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, bổ sung điều khoản chuyển tiếp liên quan đến việc thực hiện các quy định về cấp phó đối với cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo đó, trong trường hợp sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy mà làm tăng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức, đơn vị so với quy định thì trong thời hạn đến năm 2020, cơ quan thuộc Chính phủ phải hoàn thành việc sắp xếp, bố trí để giảm số lượng cấp, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định này (tối đa 3 cấp phó).

Tin cùng chuyên mục