Giảm cấp trung gian và trên 334.000 biên chế do Chính phủ quản lý

  • 20/07/2020 06:45
  • 0 bình luận
  • Minh Hiển
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Nội vụ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, đánh giá mô hình tổ chức các tổng cục thuộc bộ và đã hoàn thiện việc đánh giá lại mô hình tổ chức cấp tổng cục, đề xuất phương án sắp xếp lại cho phù hợp theo hướng giảm cấp trung gian, trình Chính phủ theo quy định.
Năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm 20.076 biên chế trên cơ sở danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức

Năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm 20.076 biên chế trên cơ sở danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức

Đối với bộ, cơ quan ngang bộ, đã giảm 12 tổ chức cấp vụ và tương đương (còn 249 tổ chức); tăng 7 cục (lên 126 cục); giảm 10 tổ chức đơn vịsự nghiệp công lập (còn 100 tổ chức). Cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ giảm 1 ban và tương đương (còn 52 ban); giảm 24 đơn vịsự nghiệp công lập (còn 142 đơn vị).

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở cấp tỉnh, khối cơ quan hành chính giảm 5 tổ chức (còn 1.180 cơ quan chuyên môn); cấp phòng giảm 973 tổ chức (còn 7.681 phòng); chi cục giảm 127 tổ chức (còn 950 chi cục); giảm 12 tổ chức hành chính khác thuộc UBND (còn 130 tổ chức). Ở cấp huyện giảm 294 tổ chức (còn 8.526 cơ quan chuyên môn, trong đó có 278 Phòng Dân tộc).

Đã có 48.306 đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp, giảm 3.819 đơn vị (tương ứng 7,33%). Trong đó, giảm 1.203 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và tương đương (còn 9.034 tổ chức); giảm 54 đơn vị thuộc các tổ chức hành chính khác ở cấp tỉnh (còn 480 tổ chức); giảm 348 đơn vị thuộc chi cục và tương đương thuộc sở (còn 515 tổ chức); giảm 2.281 đơn vị thuộc UBND cấp huyện (còn 37.607 tổ chức).

Về quản lý biên chế, tinh giản biên chế và vị trí việc làm, Bộ Nôi vụ cho biết, trên cơ sở danh mục vị trí việc làm cán bộ, công chức đã được Ban Cán sự đảng Chính phủ thông qua, Bộ đang tổng hợp kết quả xây dựng bản mô tả và khung năng lực của vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức; xây dựng, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm đối với viên chức (thuộc khối Chính phủ quản lý) và cán bộ, công chức cấp xã.

Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của các bộ, ngành và địa phương (từ cấp huyện trở lên) năm 2020 là 251.135 biên chế, giảm 23.896 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 8,68%). Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 1.834.724 người, giảm 150.040 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 7,56%). Số người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 70.755 người, giảm 13.322 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 15,84%).

Trong số này, các bộ, ngành Trung ương biên chế công chức là 108.368 người, giảm 10.284 người so với năm 2015 (giảm 8,68%); người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 131.344 người, giảm 27.347 người so với năm 2015 (giảm 17,23%); người hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 8.914 người, giảm 2.483 ngườiso với năm 2015 (giảm 21,79%).

Các địa phương có số biên chế công chức 142.767 người, giảm 13.612 người (giảm 8,7%) so với số giao năm 2015; số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 1.703.380 người, giảm 122.693 người so với năm 2015 (giảm 6,72%); người hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 61.841 người, giảm 10.839 người so với năm 2015, giảm 14,91%.

Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố hiện là 1.031.851 người, giảm 147.290 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 12,49%). Trong số đó, riêng số cán bộ, công chức cấp xã giảm do hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã là 9.534 người, giảm do thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP (sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố) là 20.864 người.

Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP từ năm 2015 đến ngày 20-6-2020 là 57.815 người; trong đó ở Trung ương là 4.546 người, địa phương là 53.269 người. Như vậy, biên chế do Chính phủ quản lý tính đến tháng 6-2020 đã giảm được 334.548 người, tương ứng giảm 94,34%. So với yêu cầu tại Kết luận số 17-KL/TW từ năm 2015 đến năm 2021 phải giảm 354.624 người thì năm 2021 còn phải tiếp tục giảm 20.076 người.

Tin cùng chuyên mục