•  Đã nhận trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

    Đã nhận trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

    ANTD.VN - Liên quan đến việc nhận hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Người lao động chấm dứt hợp đồng đã nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116? Người đang làm việc theo phương thức “3 tại chỗ” có được nhận hỗ trợ?