Về việc mua lại cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

0 Trần Đăng Thanh ((Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội))
(ANTĐ) - Hỏi: Chúng tôi là các cổ đông sáng lập góp vốn thành lập công ty A. Nay vì lý do tài chính, một trong số các cổ đông sáng lập không góp vốn nữa. Tôi xin hỏi, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, chúng tôi là các cổ đông sáng lập muốn huy động thêm 1 người khác mua lại số cổ phần đó có được không? Có cần thiết phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 điều 84 - Luật Doanh nghiệp không?

Về việc mua lại cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

(ANTĐ) - Hỏi: Chúng tôi là các cổ đông sáng lập góp vốn thành lập công ty A. Nay vì lý do tài chính, một trong số các cổ đông sáng lập không góp vốn nữa. Tôi xin hỏi, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, chúng tôi là các cổ đông sáng lập muốn huy động thêm 1 người khác mua lại số cổ phần đó có được không? Có cần thiết phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 điều 84 - Luật Doanh nghiệp không?

Trần Đăng Thanh

(Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời: Tình huống của công ty bạn không phải là trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập như qui định tại khoản 5 điều 84 - Luật Doanh nghiệp 2005 mà thuộc trường hợp qui định về việc Cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua tại khoản 3 điều 84 - Luật Doanh nghiệp 2005. Theo đó, có thể xử lý vấn đề trên theo quy định tại khoản 3 điều 84 - Luật Doanh nghiệp 2005 như sau:

“Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đó đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ đó của cổ đông sáng lập được xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Các cổ đông sáng lập cùng góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty;

b) Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó;

c) Huy động người khác không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; người nhận góp vốn đó đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Khi số cổ phần đăng ký góp của các cổ đông sáng lập chưa được góp đủ thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số cổ phần chưa góp đủ đó”.

Vì thế, các cổ đông sáng lập còn lại của công ty bạn có thể huy động thêm người khác mua lại số cổ phần mà cổ đông sáng lập kia không mua nữa và không cần thiết phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

LS Bùi Sinh Quyền

(VPLS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di,
Nam Đồng, Đống Đa, HN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top