Điều chỉnh quy định về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính Nhà nước

1 An Nhiên
ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa banh hành Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

ảnh 1

Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ 1-7-2019

Liên quan đến việc thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Thông tư 03/2019/TT-BNV đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung về ký kết, thay đổi, thanh lý, chấm dứt hợp đồng lao động.

Cụ thể, cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp được điều chỉnh theo quy định pháp luật về lao động, dân sự, thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Một số loại công việc theo quy định tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP được thực hiện thông qua ký kết một trong các hình thức hợp đồng sau đây: Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa pháp nhân với pháp nhân và giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật thương mại;

Hợp đồng lao động được giao kết giữa người lao động hoặc đại diện hợp pháp của người lao động với người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động; Hợp đồng thuê khoán tài sản được ký kết giữa bên cho thuê tài sản và bên thuê tài sản theo quy định của pháp luật dân sự; Hợp đồng mượn tài sản được ký kết giữa bên cho mượn tài sản và bên mượn tài sản theo quy định của pháp luật dân sự; Hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa bên làm dịch vụ và bên thuê dịch vụ theo quy định của pháp luật dân sự.

Tuy nhiên, việc ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, thanh lý và giải quyết tranh chấp giữa các bên thực hiện theo các quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng dịch vụ.

Đối với các chân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP; Mức lương trong hợp đồng mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

Thông tư 03/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 1-7-2019.

bình luận(1 bình luận)

20x20Hứa thi Sỹ Anh

Cho m hỏi m sinh nawm 1971 dg làm viêc theo hơp đồng 68 trong cơ quan hành chính nhà nươc , đóng bảo hiem từ thg 3 năm 1993. Nêu như tơi này ký hơp đồng lao đông mớ ban hành này thì mình có dươc nghỉ hưu non theo nghi đinh 108 nữa k. Vì sưc khoẻ minh hiên nay k đủ để dáp ưng công viêc đên khi đủ tổi về hưu. Mong mn tư vân giup

Cùng chuyên mục
Top