Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tư duy, cách làm mới

  • 13/02/2009 08:58
  • 0 bình luận
  • luutuonglam
(ANTĐ) - Ngày 12-2, tại thành phố Hồ Chí Minh, đã khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tư duy, cách làm mới

(ANTĐ) - Ngày 12-2, tại thành phố Hồ Chí Minh, đã khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Tổng Bí thư khẳng định, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ và đất nước, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Hơn 10 năm qua, việc thực hiện chiến lược cán bộ đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Đội ngũ cán bộ đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Công tác cán bộ đã cụ thể hóa, thể chế hóa được nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn đề ra trong chiến lược cán bộ. Nhưng bên cạnh đó, nhiều khuyết điểm, yếu kém trong công tác cán bộ chậm được khắc phục.

Việc đổi mới công tác cán bộ chưa toàn diện và còn chậm so với đổi mới về kinh tế-xã hội. Cơ cấu đội ngũ cán bộ vẫn mất cân đối, thiếu đồng bộ, chưa hợp lý; thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, cán bộ đầu ngành, cán bộ có trình độ cao, có khả năng dự báo, xử lý tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh… và chưa có được những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, tiêu cực trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020, Tổng Bí thư đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt sâu sắc các quan điểm và mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ với tư duy mới, cách làm mới, khắc phục có kết quả những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ; khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện và ban hành một số cơ chế, chính sách, một số đề án thí điểm cần thực hiện từ nay đến Đại hội XI của Đảng và những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư yêu cầu phải đổi mới và nâng cao chất lượng việc nhận xét, đánh giá cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Phải lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao làm thước đo chủ yếu trong việc đánh giá cán bộ. Chống mọi biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, định kiến, hẹp hòi, xen động cơ cá nhân trong nhận xét, đánh giá cán bộ.

Theo Tổng Bí thư cần tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng và đưa công tác này trở thành nền nếp thường xuyên trong công tác cán bộ. Mở rộng việc bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt và một số chức danh cán bộ lãnh đạo ở cấp tỉnh, huyện không phải là người địa phương. Nghiên cứu, đề xuất đề án thí điểm hợp nhất một số chức danh, một số tổ chức ở địa phương.

Kết hợp thực hiện cơ chế thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý với luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm sự đồng bộ, kế thừa và phát triển; cơ cấu hợp lý giữa các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ngạch, bậc công chức, viên chức để xác định rõ tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chính sách phù hợp.

Tiếp tục tinh giản biên chế, cải cách cơ bản chế độ tiền lương. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hội nghị sẽ kết thúc ngày 13-2-2009 .                 

(Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục