Đề xuất vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải định kỳ chuyển đổi

  • 26/09/2021 09:38
  • 0 bình luận
  • P.P
  • In bài

ANTD.VN -  Bộ Nội vụ đề xuất danh mục một số vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương sẽ phải định kỳ chuyển đổi sau khoảng từ 03 - 05 năm làm việc.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.

Cụ thể, dự thảo đề xuất danh mục vị trí công tác cần chuyển đổi bao gồm:

Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn là 05 năm;

Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạnh chức danh nghề nghiệp viên chức có thời hạn là 03 năm;

Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩn quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế có thời hạn là 05 năm;

Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp có thời hạn là 05 năm;

Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các cấp có thời hạn là 05 năm;

Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật có thời hạn là 05 năm;

Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo có thời hạn là 03 năm;

Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thời hạn là 05 năm.

Thông tư này quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tin cùng chuyên mục