Đề xuất thay đổi danh hiệu cho người tốt nghiệp trình độ cao đẳng

  • 20/05/2020 14:56
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017, trong đó đề xuất công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành với người tốt nghiệp cao đẳng.
Người học tốt nghiệp trình độ cao đẳng sẽ được hiệu trưởng trường cao đẳng công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành

Người học tốt nghiệp trình độ cao đẳng sẽ được hiệu trưởng trường cao đẳng công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng lần 1.

Theo đó, dự thảo Thông tư bổ sung Điều 3a về công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành đối với người học tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

Người học tốt nghiệp trình độ cao đẳng được hiệu trưởng trường cao đẳng công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành.

Việc công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành do hiệu trưởng quyết định theo một trong hai hình thức sau: Danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành được ghi trên bằng tốt nghiệp cao đẳng bằng cụm từ "và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành" hoặc "và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành";

Danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành không ghi trên bằng tốt nghiệp cao đẳng. Các trường cấp giấy "công nhận danh hiệu cử nhân thực hành" hoặc "công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành" theo mẫu do trường quy định. Giấy công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành là một thành phần của bằng tốt nghiệp cao đẳng. Việc in, cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ giấy công nhận danh hiệu được thực hiện tương tự như đối với bằng tốt nghiệp.

Tin cùng chuyên mục