Đề xuất thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

  • 24/09/2019 16:18
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Các công ty do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Quyết định thành lập Sở Giao dich Chứng khoán Việt Nam để lấy ý kiến rộng rãi. Theo đó, dự thảo Quyết định quy định Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tên giao dịch quốc tế sẽ là Vietnam Stock Exchange (tên viết tắt là VNX) và đặt trụ sở chính tại Hà Nội. Các công ty do Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có thể sẽ hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước năm 100% vốn

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có thể sẽ hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước năm 100% vốn

Theo dự thảo Quyết định, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam có nhiệm vụ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm. Sở này sẽ xây dựng và ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên giao dịch và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

VNX sẽ giám sát thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật; giám sát Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ quản lý thành viên giao dịch và làm trung gian hoà giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán.

Dự thảo Quyết định cũng quy định, Sở Giao dich Chứng khoán Hà Nội có nhiệm vụ tổ chức thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường trái phiếu và các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật và phân công của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Sở này sẽ triển khai phát triển sản phẩm mới trong phạm vi thị trường quản lý trên cơ sở định hướng phát triển thị trường chứng khoán được Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam phân công.

Trong khi đó, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM sẽ có nhiệm vụ tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu và các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật và phân công của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Đồng thời thực hiện giám sát thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật, quy chế hoạt động nghiệp vụ và phân công của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam; triển khai phát triển sản phẩm mới trong phạm vi thị trường quản lý trên cơ sở định hướng phát triển thị trường chứng khoán được Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam phân công.

Dự thảo Quyết định quy định vốn điều lệ của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam đến năm 2023 là 3.000 tỷ đồng, trong đó, vốn điều lệ của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM là 2.000 tỷ đồng; vốn điều lệ của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 1.000 tỷ đồng.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam bao gồm: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn. Trường hợp Luật Chứng khoán có thay đổi thì cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM bao gồm: Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn.

Nếu được thông qua, Quyết định này có thể có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020.

Tin cùng chuyên mục