Đề xuất sửa đổi cách phân loại vị trí việc làm của công chức

  • 26/08/2018 10:18
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.
Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định về vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng công việc và tính chất, nội dung công việc

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định về vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng công việc và tính chất, nội dung công việc

Tại tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi một số điều về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch của công chức, Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ là cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương tiến hành xây dựng, gửi Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng công chức theo đúng vị trí việc làm, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thực hiện, Nghị định 36/2013/NĐ-CP đã bộc lộ những bất cập và hạn chế, chẳng hạn như chưa quy định hình thức xử lý đối với người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch.

Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị trực tiếp xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, mô tả công việc, xác định cơ cấu ngạch công chức và khung năng lực của từng chức vụ, chứ danh, vị trí việc làm, bảo đảm tinh giản biên chế theo quy định.

Theo đó, việc quy định Bộ Nội vụ trực tiếp phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức như quy định tại Nghị định 36/2013NĐ-CP đã không còn phù hợp với chủ trương của Đảng...

Để khắc phục những bất cập, hạn chế nêu trên và để đẩy mạnh phân cấp, giao trách nhiệm cho các Bộ ngành, địa phương đẩy nhanh việc xây dựng, phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thì việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2013/NĐ-CP là cần thiết.

Do đó, dự thảo đề xuất, về vị trí việc làm và phân loại vị trí việc làm: bổ sung quy định về vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng công việc và tính chất, nội dung công việc.

Cụ thể, dự thảo đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 như sau: "Vị trí việc làm được phân loại: a. Theo khối lượng công việc gồm: vị trí việc làm do một người đảm nhận; vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận; vị trí việc làm kiêm nhiệm.

b. Theo tính chất, nội dung công việc: Vị trí việc làm lãnh đạo, quan lý; vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ".

Về thẩm quyền phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, dự thảo đề nghị sửa đổi quy định về thẩm quyền và quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành, địa phương quản lý từ Bộ Nội vụ để phân cấp và giao người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định vị trí việc làm, việc tổ chức xây dựng và quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện do các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Tin cùng chuyên mục