Đề xuất số hóa các tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn

  • 08/06/2021 08:26
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác lưu trữ hiện nay.
Đề xuất số hóa các tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn ảnh 1
Cán bộ trung tâm lưu trữ nhập dữ liệu để số hóa hồ sơ

Chỉ ra những bất cập trong việc thực hiện Luật Lưu trữ hiện hành, Bộ Nội vụ cho biết, tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống chưa được phân loại, sắp xếp, chỉnh lý khá phổ biến. Chất lượng tài liệu sau chỉnh lý chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định, khó khăn cho việc bảo quản, phục vụ sử dụng tài liệu.

Nhiều tài liệu có giá trị đang bị xuống cấp, chưa có biện pháp khắc phục kịp thời. Chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin để ứng dụng vào công tác lưu trữ...

Việc sửa luật nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc quản lý nhà nước về tài liệu lưu trữ cũng như các hoạt động lưu trữ để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính và hội nhập quốc tế.

Để khắc phục những bất cập trên, Bộ Nội vụ đề xuất hoàn thiện các quy định về quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, bổ sung quy định về tài liệu được số hóa từ tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác không có giá trị thay thế tài liệu đã được số hóa bao gồm tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn và tài liệu bảo quản có thời hạn từ 20 năm trở lên.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất chính sách “Hoàn thiện các quy định về quản lý tài liệu lưu trữ tư”. Theo dự thảo, lưu trữ tư bao gồm tài liệu lưu trữ và hoạt động lưu trữ của các cá nhân, gia đình, dòng họ, công ty, doanh nghiệp, tổ chức xã hội do tư nhân thành lập và quản lý.

Quy định phạm vi tài liệu lưu trữ tư so với tài liệu lưu trữ công. Nguyên tắc quản lý tài liệu lưu trữ tư theo hướng tự chủ quản lý tại tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tài liệu, quyền thành lập lưu trữ tư; quy định về việc tiếp cận tài liệu lưu trữ tư; quy định về việc mang tài liệu lưu trữ tư ra nước ngoài…

Việc đề xuất chính sách này nhằm tạo hành lang pháp lý cho lưu trữ công, lưu trữ tư đồng thời xác định rõ phạm vi, thẩm quyền đối với các tổ chức lưu trữ này. Bảo đảm nhà nước quản lý thống nhất về nghiệp vụ công tác lưu trữ không phân biệt lưu trữ công, lưu trữ tư.

Tin cùng chuyên mục