Đề xuất sáp nhập nhiều sở tại các địa phương

  • 28/03/2017 16:47
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập Sở Giao thông vận tải và Sở Quy hoạch và Kiến trúc tại thành phố Hà Nội, TP.HCM thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị.

 

Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập Sở Giao thông vận tải và Sở Quy hoạch và Kiến trúc tại thành phố Hà Nội, TP.HCM thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị

Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập Sở Giao thông vận tải và Sở Quy hoạch và Kiến trúc tại thành phố Hà Nội, TP.HCM thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị

Bộ Nội vụ vừa ban hành dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lấy ý kiến.

Theo đó, dự thảo đề xuất hợp nhất, cơ cấu lại một số cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trong thời gian tới. Cụ thể, sẽ sáp nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính thành Sở Kế hoạch - Tài chính.

Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch - Tài chính gồm Văn phòng, Thanh Tra và không quá 10 phòng chuyên môn nghiệp vụ, giảm 3 phòng so với số lượng các phòng chuyên môn, nhiệm vụ hiện có của các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải.

Riêng đối với Sở Kế hoạch - Tài chính của thành phố Hà Nội và TP.HCM được thành lập thêm một phòng để quản lý riêng về công sản và thành lập một chi cục thay cho một phòng chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính doanh nghiệp.

Lý giải đề xuất hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính thành Sở Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ cho rằng chức năng, nhiệm vụ của 2 Sở có mối quan hệ liên thông với nhau, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài chính và bố trí cân đối các nguồn lực tài chính, ngân sách cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm phù hợp với nguyên tắc tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Việc hợp nhất 2 Sở sẽ tạo điều kiện cho việc tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính, ngân sách và một số lĩnh vực liên quan được hiệu quả hơn. Đồng thời bảo đảm việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được gắn với khả năng cân đối nguồn lực về tài chính, ngân sách, hạn chế tối đa các giao thoa về nhiệm vụ giữa 2 Sở này kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ Chính phủ.

Dự thảo cũng đề xuất sáp nhập Sở Xây dựng với Sở Giao thông vận tải tại các địa phương; Sáp nhập Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và Sở Quy hoạch và Kiến trúc tại thành phố Hà Nội và TP.HCM thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị.

Cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị sẽ gồm: Văn phòng, Thanh tra và không quá 9 phòng chuyên môn, nghiệp vụ trên cơ sở tổ chức lại 12 phòng chuyên môn, nhiệm vụ hiện có của các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả.

Theo cơ quan soạn thảo, việc hình thành và phát triển các không gian đô thị hiện đại không thể tách rời giữa quy hoạch xây dựng đô thị với quy hoạch hạ tầng giao thông, nhất là khi Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các dự án theo các hình thức đầu tư công - tư (BTO, BOT, BT, PPP...) luôn đòi hỏi có sự gắn kết giữa quy hoạch phát triển giao thông với đô thị.

Vì vậy, Chính phủ cần tổ chức một cơ quan quản lý thống nhất hai lĩnh vực này sẽ bảo đảm nâng cao tính hiệu quả, khắc phục những bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ trong quản lý hạ tầng đô thị (xây dựng nhà, cấp, thoát nước đô thị thuộc ngành xây dựng) và hạ tầng giao thông (xây dựng đường thuộc ngành giao thông).

Tin cùng chuyên mục