Đề xuất hợp nhất hàng loạt, cả nước có thể giảm tới 88 sở, ngành

  • 17/04/2018 12:19
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo tờ trình Nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trong đó đề xuất hợp nhất nhiều sở, ngành. Theo các phương án đưa ra, việc hợp nhất, sáp nhập có thể giúp giảm từ 46 đến 88 sở, ngành.

Hợp nhất nhiều sở, ngành

Theo dự thảo, đối với 17 sở đang tổ chức thống nhất trong cả nước hiện nay, Bộ Nội vụ đề xuất chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là 4 sở được đề xuất giữ nguyên nhằm bảo đảm ổn định và phát huy hiệu quả của mô hình tổ chức sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực hoặc sở tham mưu quản lý chuyên ngành, chuyên sâu có tính ổn định cao gồm các sở: Tư pháp, Tài nguyên Môi trường, LĐ-TB&XH, Y tế.

Nhóm thứ hai là 10 sở được quy định theo hướng giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp giữ ổn định hoặc hợp nhất, gồm các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông.

Nhóm thứ ba là các cơ quan cũng được đề xuất giao cho cấp tỉnh chủ động giữ ổn định hoặc thí điểm hợp nhất, cụ thể: Sở Nội vụ với Ban tổ chức, Thanh tra tỉnh với Ủy ban kiểm tra, Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất quy định đối với 4 sở đặc thù, chuyên ngành không được tổ chức thống nhất giữa các địa phương, trong đó có Sở Quy hoạch – Kiến trúc thuộc UBND TP Hà Nội và TP.HCM, 3 sở khác do Chính phủ quy định tiêu chí thành lập là Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Bộ Nội vụ đề xuất  trao quyền để cấp tỉnh có thể xem xét quyết định giữ ổn định hoặc sáp nhập.

Quản lý hiệu quả hơn

Theo lý giải của Bộ Nội vụ, việc hợp nhất, sáp nhập các sở ngành lại với nhau là do chức năng, nhiệm vụ của các sở có mối quan hệ liên thông với nhau, tạo điều kiện cho việc tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước.

Bộ Nội vụ đề xuất hợp nhất, sáp nhập nhiều sở, ngành

Bộ Nội vụ đề xuất hợp nhất, sáp nhập nhiều sở, ngành

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính chức năng, nhiệm vụ có mối quan hệ liên thông với nhau. Việc hợp nhất này sẽ tạo điều kiện cho việc tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính, ngân sách và một số lĩnh vực liên quan được hiệu quả hơn, bảo đảm việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế, xã hội của địa phương được gắn với khả năng cân đối nguồn lực về tài chính, ngân sách, hạn chế tối đa sự giao thoa về nhiệm vụ giữa 2 sở này vốn kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ Chính phủ. Trường hợp hợp nhất các sở này sẽ có tên gọi là Sở Tài chính – Kế hoạch.

Đối với sở GTVT với Sở Xây dựng, theo Bộ Nội vụ, việc hình thành và phát triển các không gian đô thị hiện đại không thể tách rời giữa quy hoạch xây dựng đô  thị với quy hoạch hạ tầng giao thông, nhất là khi Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai các dự án theo các hình thức đầu tư công – tư BOT, BT, PPP luôn đòi hỏi có sự gắn kết giữa quy hoạch phát triển giao thông với đô thị.

Vì vậy, việc hình thành một cơ quan quản lý thống nhất hai lĩnh vực này sẽ bảo đảm nâng cao tính hiệu quả, khắc phục những bất cập chồng chéo, thiếu đồng bộ trong quản lý hạ tầng đô thị. Trường hợp hợp nhất các sở này thì có tên gọi mới là Sở Giao thông vận tải – xây dựng.

Về phương án hợp nhất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Sở Công thương, Bộ Nội vụ cho rằng, tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng về công nghiệp và dịch vụ thì yêu cầu quản lý nhà nước về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn so với các ngành, lĩnh vực khác là không lớn nên không cần thiết thành lập 1 sở chuyên trách tham mưu về lĩnh vực nông nghiệp. Trong trường hợp hợp nhất các sở này có tên gọi là Sở Công nghiệp, Nông nghiệp và Thương mại.

Về phương án hợp nhất Sở TT&TT với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ lý giải rằng: thực tiễn chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương cho thấy, tại một số tỉnh có địa bàn nhỏ, dân số ít thì yêu cầu quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, in và phát hành; bưu chính; viễn thông… không lớn nên không cần thiết duy trì 1 sở tham mưu chuyên trách về các lĩnh vực nêu trên. Trong trường hợp hợp nhất các sở này có tên gọi là Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thông tin và Thể thao.

Còn việc hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ với Sở GD-ĐT cũng được Bộ Nội vụ lý giải rằng, các lĩnh vực trên có liên quan mật thiết với nhau. Khoa học công nghệ là nghiên cứu để đưa ra kết quả tối ưu, áp dụng, vận dụng và phục vụ đời sống xã hội. Do đó, việc hợp nhất là phù hợp.

Ngoài sáp nhập, hợp nhất, Bộ Nội vụ cũng đề xuất các phương án quy định cụ thể số lượng các sở, ngành, cơ quan tham mưu giúp việc. Theo đó, đối với Hà Nội, TP. HCM không được quá 20 sở, ngành. Các tỉnh còn lại từ 17- 19 sở, ngành. Theo Bộ Nội vụ, nếu theo phương án trên thì sẽ giảm tối thiểu được 46 sở.

Phương án hai được đề xuất là Hà Nội, TP. HCM không quá 20 sở, ngành, các tỉnh, thành còn lại không quá 17- 18 sở ngành. Nếu thực hiện theo phương án này sẽ giảm được tối thiểu 88 sở, ngành trên phạm vi cả nước.

Tin cùng chuyên mục