Đề xuất bổ sung tiêu chuẩn với lãnh đạo quản lý để hạn chế những trường hợp bổ nhiệm "thần tốc"

  • 26/02/2020 17:09
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Để tránh việc bổ nhiệm “thần tốc” và bảo đảm nguyên tắc đánh giá cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đề xuất thời gian đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp phải từ 3 năm trở lên trước khi được bổ nhiệm.
Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định khi bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định khi bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Tại dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Nội vụ cho hay, sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 89-QĐ/TW và Quy định số 214-QĐ/TW n ày 02 tháng 01 năm 2020 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá lãnh đạo, quản lý các cấp và khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện lại dự thảo Nghị định này cho phù hợp (trong đó bao gồm cả tiêu chuẩn đối với Thứ trưởng và tương đương).

Theo dự thảo, Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước điều chỉnh đối với công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ở bộ, cơ quan ngang bộ; UBND cấp tỉnh và cấp huyện, bao gồm 11 nhóm chức vụ (từ Thứ trưởng đến trưởng, Phó phòng thuộc huyện).

Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chuẩn áp dụng chung đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý gồm: Tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng; tiêu chuẩn chung về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tiêu chuẩn chung về sức khỏe, độ tuổi.

Tiêu chuẩn cho mỗi chức danh được thiết kế gồm 4 nhóm tiêu chuẩn về: Vị trí chức trách, năng lực, kinh nghiệm công tác, trình độ.

Đáng lưu ý, dự thảo quy định kinh nghiệm công tác, phải có tối thiểu 3 năm đảm nhiệm và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý cấp dưới trực tiếp; đối với lãnh đạo cấp phòng phải có thời gian làm chuyên môn tối thiểu là 3 năm.

Theo Bộ Nội vụ, việc bổ sung quy định này là phù hợp với Quy định số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Quy định 214-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đồng thời hạn chế việc bổ nhiệm “thần tốc” đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tin cùng chuyên mục