Đà Nẵng sẽ thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ 1-7-2021

  • 19/06/2020 15:21
  • 0 bình luận
  • Băng Tâm
  • In bài
ANTD.VN - Chiều 19-6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Nghị quyết quy định thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng như sau: Chính quyền địa phương ở thành phố gồm có HĐND và UBND thành phố. Chính quyền địa phương ở các quận thuộc thành phố là UBND quận. Chính quyền địa phương ở các phường là UBND phường.

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng được thực hiện từ ngày 1-7-2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Đà Nẵng sẽ thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị bắt đầu từ ngày 1-7-2021

Đà Nẵng sẽ thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị bắt đầu từ ngày 1-7-2021

Nghị quyết đồng thời quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thành phố; cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của UBND thành phố, UBND quận, UBND phường…

Về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, theo Nghị quyết, trên cơ sở đồ án quy hoạch đô thị thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thành phố theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, Nghị quyết quy định, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách, Chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định tỷ lệ điều tiết phù hợp cho ngân sách thành phố Đà Nẵng để đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thành phố Đà Nẵng thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Sau khi ngân sách thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền, HĐND thành phố Đà Nẵng được quyết định sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách.

HĐND thành phố quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố: Phí, lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; Điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

Ngân sách thành phố Đà Nẵng được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ % đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố Đà Nẵng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021. Trường hợp có quy định khác nhau về các vấn đề thí điểm tại Nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng theo quy định của Nghị quyết này.

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn Nghị quyết này thì việc áp dụng do HĐND thành phố Đà Nẵng quyết định.

Tin cùng chuyên mục