Công an Hà Nội:

Công tác cán bộ luôn thận trọng, bài bản, minh bạch, sáng tạo, lấy hiệu quả làm thước đo

  • 16/01/2018 15:48
  • 0 bình luận
  • PV Nội chính
  • In bài
ANTD.VN - Tại phiên làm việc sáng nay (16-1) của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã trình bày, chia sẻ về chủ trương và kinh nghiệm của Công an Hà Nội đối với công tác cán bộ, thông qua tham luận: “Công tác cán bộ góp phần nâng cao hiệu quả công tác Công an, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh”.


Công tác cán bộ luôn thận trọng, bài bản, minh bạch, sáng tạo, lấy hiệu quả làm thước đo ảnh 1

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội tham luận tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73

Công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Bày tỏ sự nhất trí cao với đánh giá tình hình, kết quả công tác năm 2017; dự báo, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018 nêu trong các văn bản tổng kết của Bộ Công an và ý kiến tham luận của đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định:

Năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, nhưng CATP Hà Nội đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an và Thành phố, nhiệm vụ chính trị được giao; nhạy bén trước những diễn biến mới của tình hình; triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, biện pháp để hoàn thành, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đã đề ra, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thành phố, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của lực lượng CAND.

Công an Hà Nội giúp đỡ nhân dân vùng ngập tại huyện Chương Mỹ

Công an Hà Nội giúp đỡ nhân dân vùng ngập tại huyện Chương Mỹ

Trong đó, CATP luôn xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cụ thể là: CATP luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, cũng như bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thành phố; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các cấp về công tác tổ chức, cán bộ.

Năm 2017, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã ban hành 2 Nghị quyết chuyên đề, 3 Đề án và hơn 30 văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ và Thành phố về công tác tổ chức, cán bộ. Điển hình như Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác tổ chức, cán bộ giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị quyết về triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; Kế hoạch số 399 về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và văn bản chỉ đạo số 245 của Bộ trưởng Bộ Công an, với 6 nhóm mục tiêu, yêu cầu và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được triển khai thực hiện tới tất cả cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã...

Để chủ động cho việc triển khai thực hiện giai đoạn 1 của Đề án bố trí Công an chính quy tại các xã, thị trấn trên địa bàn, CATP đã kế thừa kết quả thí điểm 1 năm tăng cường Công an chính quy xuống Công an các xã phức tạp, trọng điểm về an ninh, trật tự; để tiếp tục trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Thường trực 17 huyện ủy chỉ đạo triển khai bố trí Công an chính quy tại 50 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, nhằm tăng cường lực lượng, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp công tác công an đảm bảo an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Theo Giám đốc CATP Hà Nội, công tác tổ chức, cán bộ luôn được Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP tiến hành thận trọng, khách quan, bài bản, công khai, minh bạch, có tính chủ động, sáng tạo, lấy hiệu quả các mặt công tác Công an làm thước đo.

Tận tình phục vụ nhân dân - nét đẹp của Công an Hà Nội

Tận tình phục vụ nhân dân - nét đẹp của Công an Hà Nội

CATP thận trọng trong tất cả các khâu, từ rà soát đánh giá đúng thực trạng, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động bổ nhiệm, luân chuyển, nhận xét, đánh giá, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Để có căn cứ khách quan xây dựng, triển khai các nghị quyết, đề án, kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tiến hành khảo sát, rà soát đánh giá đúng thực trạng bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, chất lượng cán bộ, nhất là số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và trong diện quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CATP.

Trong các nghị quyết, đề án, kế hoạch đều chỉ rõ các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng; lộ trình thực hiện cụ thể; phương pháp cách làm thể hiện tính khoa học, bài bản và thận trọng, khách quan.

Trước khi quyết định mọi vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ đều đưa ra bàn bạc, thảo luận công khai, minh bạch trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc và cấp ủy, chỉ huy đơn vị, địa phương, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ.

Điển hình như việc xây dựng Đề án Công an xã được tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng của 407 xã , thị trấn từ năm 2016; dựa trên cơ sở kết quả sơ kết 1 năm bố trí Công an chính quy xuống Công an các xã phức tạp, trọng điểm; đưa dự thảo Đề án ra thảo luận, lấy ý kiến từ cấp cơ sở; có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương để tranh thủ ý kiến; tổ chức khảo sát thực tế, tranh thủ kinh nghiệm của một số địa phương để tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện Đề án phù hợp với đặc điểm của địa bàn của Hà Nội.

Việc triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch nêu trên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thứ nhất, đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 138 của Đảng ủy Công an Trung ương về tinh giản biên chế.

Mô hình đưa Công an chính quy về làm trưởng Công an xã được Công an Hà Nội triển khai thực hiện bài bản, khoa học

Mô hình đưa Công an chính quy về làm trưởng Công an xã được Công an Hà Nội triển khai thực hiện bài bản, khoa học

Thứ hai, đánh giá đúng thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ để chủ động chuẩn bị cho phương án, kế hoạch sắp xếp, bố trí cán bộ phục vụ triển khai Đề án tinh gọn tổ chức, bộ máy của Bộ sắp tới, chủ động phương án giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (phát hiện các nhân tố điển hình của từng hệ, lĩnh vực, địa bàn, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giao việc, thử thách tạo nguồn cán bộ lâu dài và có căn cứ sắp xếp, bố trí, giảm cơ cấu chỉ huy cấp phó, đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo nữ, cán bộ trẻ trong đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp theo quy định).

Thứ ba, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh về quan hệ, tiếp xúc, ứng xử với chính cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cũng như tiếp xúc với quần chúng nhân dân.

Thứ tư, góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP với Thường trực các quận, huyện, thị ủy; giữa Đảng ủy, chỉ huy Công an các quận, huyện, thị xã với cấp ủy, chính quyền các phường, thị trấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an. Năm 2018, CATP tiếp tục phối hợp với Học viện An ninh, Cảnh sát nhân dân triển khai các bước tiếp theo của 2 Đề án về tổ chức cán bộ; như tổ chức thi, đánh giá chất lượng đội ngũ chỉ huy theo từng hệ lực lượng phục vụ việc củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ.

Để chủ động, có cách làm sáng tạo trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý cán bộ, chiến sĩ sai phạm, CATP đã ban hành hệ thống quy chế làm làm việc, quy trình, chương trình, kế hoạch công tác làm căn cứ để kiểm điểm, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác định kỳ hàng tuần, hàng tháng, quý, năm của từng đơn vị, cũng như lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 100 của Giám đốc CATP quy định về chế độ quản lý và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, chiến sĩ; trong đó, xác định rõ chế độ “đi báo việc, về báo công”, giao việc gắn với đôn đốc, kiểm tra tiến độ, phát động các phong trào thi đua “lấy công việc cuốn hút cán bộ, chiến sỹ”; đồng thời, rà soát, đào tạo, giúp đỡ đối với số cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy, đối tượng phát triển Đảng và kèm cặp, quản lý số cán bộ, chiến sĩ sai phạm hoặc có dấu hiệu, biểu hiện vi phạm. Qua 5 năm thực hiện Quyết định 100 của Giám đốc CATP, số cán bộ, chiến sĩ phải xử lý kỷ luật hằng năm đều giảm.

Những bài học kinh nghiệm quý báu

Từ thực tiễn công tác tổ chức cán bộ trong những năm qua, nhất là kết quả đạt được trong năm 2017, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, CATP đã rút ra 6 bài học kinh nghiệm quý báu:

Một là, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp trong CATP phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt mang tính quyết định của công tác tổ chức, cán bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; thật sự coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thận trọng, khách quan, công khai, minh bạch; chống tư tưởng cục bộ khép kín trong từng đơn vị, địa phương.

Hai là, làm tốt công tác tổ chức, cán bộ chính là tiền đề quan trọng, quyết định thành công các lĩnh vực công tác Công an. Thực tiễn cho thấy, sau khi thực hiện và triển khai Kế hoạch 399 và 2 Đề án về công tác cán bộ đã làm chuyến biến mạnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CATP.

Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP đã kéo giảm tội phạm, không xảy ra án nghiêm trọng về đêm

Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP đã kéo giảm tội phạm, không xảy ra án nghiêm trọng về đêm

Triển khai thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP (từ ngày 10-10-2017) về tổng kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn Thành phố, tình hình tội phạm giảm 2,9%; trọng án giảm 30%; không xảy ra trọng án ban đêm, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ được quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngược lại những cán bộ có biểu hiện yếu kém, tha hóa về đạo đức, lối sống, không làm gương cho cán bộ cấp dưới sẽ bị xử lý nghiêm minh và bố trí công tác khác hoặc đưa vào diện quản lý phòng ngừa sai phạm, thậm chí kiên quyết đưa ra khỏi ngành.

Ba là, lựa chọn cán bộ, chỉ huy, nhất là người đứng đầu đơn vị phải có  phẩm chất đạo đức, quy tụ và đoàn kết nội bộ, là tấm gương để cấp dưới noi theo; đã trải qua thực tiễn ở cơ sở, vận dụng kinh nghiệm để tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo và hướng dẫn Công an cấp cơ sở thực hiện; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, lắng nghe, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải cương quyết đấu tranh, tạo môi trường công tác, phấn đấu thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ dưới quyền.

Bốn là, phải thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, chú trọng đào tạo lại, bồi dưỡng, tập huấn cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là kiến thức mới về địch tình, về pháp luật, khoa học công nghệ và phương pháp nắm, dự báo tình hình, xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự; tăng cường rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao sức khỏe, võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm là, vấn đề cốt lõi của công tác giáo dục chính trị tưởng là thực hiện chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ. Do đó, phải đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ tình nguyện tăng cường đến những nơi vùng sâu, vùng xa, môi trường công tác phức tạp, nguy hiểm, điều kiện công tác và sinh hoạt khó khăn, vất vả; các đồng chí bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, các đồng chí ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tăng cường thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và gia đình, tạo mọi điều kiện giúp họ khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sáu là, thực tiễn công tác tổ chức, cán bộ rất đa dạng, phong phú, còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết; do đó, phải chú trọng tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học có giá trị để xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định về công tác tổ chức, cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Công an.

Cần nghiên cứu, quan tâm yếu tố đặc thù của địa bàn

Xuất phát từ thực tiễn công tác tổ chức, cán bộ của CATP, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương-Giám đốc CATP Hà Nội đã đề xuất lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo:

Việc xác định biên chế của Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm đến các tiêu chí về cơ cấu dân số tính theo thực tế (theo thống kê hộ khẩu và khai báo tạm trú, tạm vắng); yếu tố đặc thù, tính chất phức tạp về an ninh, trật tự của địa bàn; khối lượng công việc thực tế (từ công việc mà bố trí cán bộ, chứ không vì cán bộ để bố trí công việc).

Chiến sỹ Công an Hà Nội tham gia hiến máu

Chiến sỹ Công an Hà Nội tham gia hiến máu

Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Đề án tinh gọn tổ chức bộ máy có hiệu quả, trong đó cần chỉ đạo, định hướng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiêu chí về sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và tình hình, đặc điểm của địa phương để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng cục Chính trị CAND chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát các văn bản quy định về phụ cấp đặc thù đối với một số lực lượng; đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Công an các đơn vị, địa phương kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết kịp thời chế độ, chính sách về thương binh, liệt sĩ đối với cán bộ, chiến sĩ bị thương, hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ.

Tin cùng chuyên mục