Công an là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia

  • 26/01/2013 07:27
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Minh Hoàng
  • In bài
ANTĐ - Điều 72 (sửa đổi, bổ sung Điều 47) Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này nêu rõ: “Công an nhân dân Việt Nam cách mạng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm”. Rõ ràng đây là một sự khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, góp phần bảo vệ công cuộc đổi mới do Đảng và nhà nước ta khởi xướng, lãnh đạo và vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Điều  khiến tôi suy nghĩ là để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều loại tội phạm mới với thủ đoạn phạm tội tinh vi “nhập” vào Việt Nam thì lực lượng công an nhân dân bên cạnh việc nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi kiến thức về pháp luật - nghiệp vụ thì cần phải tăng cường hợp tác với lực lượng cảnh sát các nước trong khu vực và trên thế giới, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến vào công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và hình sự các loại.

Nhà nước ta cần mạnh dạn đầu tư, sản xuất các loại phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ hiện đại để trang bị cho ngành công an, giúp lực lượng này thuận lợi trong thực thi nhiệm vụ được giao. Mặt khác, lực lượng công an nhân dân để xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh và phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm thì từng cán bộ, chiến sỹ phải biết dựa vào dân, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Chính những người dân là tai, mắt của lực lượng công an, góp phần giúp các anh nắm chắc địa bàn, nắm chắc tình hình liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, từ đó có những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm…

(Phó Giám đốc Công ty cổ phần công trình giao thôn

Tin cùng chuyên mục