Chung sức đồng lòng thực hiện theo di nguyện của Người

  • 19/05/2020 07:39
  • 0 bình luận
  • HOÀNG HÀ
  • In bài
ANTD.VN - Những ngày tháng Năm này, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, cùng với bạn bè quốc tế lại đồng lòng tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - với lòng khâm phục, kính yêu và biết ơn vô hạn. Nguyện chung sức đồng lòng thực hiện, làm theo di nguyện của Người.
Mỗi cán bộ, đảng viên nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mỗi cán bộ, đảng viên nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 / 19-5-2020) vào dịp cả nước đang tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để vạch ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đất nước ta “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; để đất nước ta ‘ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn”. Đồng thời với đó là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Cả cuộc đời 79 mùa Xuân, trọn đời vì dân, vì nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách cách mạng sáng ngời. Đó chính là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại; là tấm gương sáng để người dân Việt Nam học tập và noi theo. 

Cuộc đời và sự nghiệp của Người là biểu tượng sáng ngời về ý chí, nghị lực và sự rèn luyện vượt qua mọi gian lao, thử thách; nêu cao bản lĩnh cách mạng, tuyệt đối trung thành và kiên định với lý tưởng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, sống giản dị, gần gũi, thương yêu và quý trọng nhân dân. Người còn là hiện thân của tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của đạo đức cộng sản cao đẹp, trong sáng.  Sinh thời, Bác sống rất giản dị, từ ăn, mặc, ở cho đến mọi sinh hoạt hàng ngày. Ngay cả khi đã là Chủ tịch nước, Bác luôn nêu tấm gương vô cùng mẫu mực về đạo đức cách mạng. 

Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách làm thiết thực để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng mà Người để lại cho chúng ta. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị chúng ta, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam “hùng cường”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

4 năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt những kết quả quan trọng, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thông qua việc học tập chuyên đề, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao. 

Mỗi cán bộ, đảng viên đều thấy rõ trách nhiệm của việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống, phấn đấu tích cực học tập, công tác, đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc. Từ phong trào này đã xuất hiện rất nhiều điểm sáng, tấm gương điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong xã hội, góp phần quan trọng củng cố và bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa, đạo đức của Đảng, đồng thời tiếp sức, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với con đường phát triển đi lên của đất nước mà Bác và Đảng ta đã lựa chọn. 

Noi gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên đều thấy phải thật sự nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, gần dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với dân. Một tấm gương điển hình, một hành động gương mẫu có ý nghĩa hơn gấp trăm lần so với những lời giáo điều, sáo rỗng. Trong lúc này, việc xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Ðảng, mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng với dân là nhân tố hàng đầu nhằm nâng cao sức mạnh của Ðảng, là môi trường để thử thách, rèn luyện và sàng lọc cán bộ, lựa chọn đúng những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng tham gia bộ máy lãnh đạo Ðảng và Nhà nước.

Như muôn mạch nước nhỏ hòa thành dòng sông lớn cuộn chảy trong lòng dân tộc, mỗi ngày, mỗi người cán bộ, đảng viên đều nỗ lực làm thêm một việc tốt, có ích cho mình, cho cơ quan, đơn vị, có lợi cho dân, cho nước. Nếu mỗi cán bộ, đảng viên ai cũng làm được như vậy thì chắc chắn sẽ tạo thành một động lực mạnh mẽ, làm chuyển biến nhanh hơn nữa, tích cực hơn nữa mọi mặt của đời sống xã hội. Và nếu làm được như thế, chúng ta tin chắc rằng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhất định sẽ thu được kết quả thiết thực, to lớn hơn khi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, coi đó là danh dự, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Nhà thơ Tố Hữu có hai câu thơ nổi tiếng: “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn/ Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi…”. Câu thơ ấy như nói lên tình cảm và ước nguyện, cũng là nhắn nhủ với mỗi người chúng ta phải luôn tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện bản thân mình trong cuộc sống hàng ngày, chung sức đồng lòng thực hiện mong mỏi của Bác trước lúc đi xa là xây dựng một nước Việt Nam “hùng cường”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Tin cùng chuyên mục