Vững bước trên đường đổi mới

0 Đan Thanh

ANTĐ Tròn 30 năm sau Đại hội VI đưa đất nước sang một bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử quan trọng, Đại hội XII được toàn dân đặt niềm tin và hy vọng sẽ tạo ra bước đột phá quyết liệt, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho cả dân tộc.

Chăm chú lắng nghe báo cáo các văn kiện Đại hội XII với 6 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong nhiệm kỳ, người dân đặc biệt quan tâm tới nhiệm vụ số 1 là Đảng sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, xứng tầm nhiệm vụ.

 “Vững bước trên con đường đổi mới” là tư tưởng và nội dung cốt lõi đầu tiên trong các văn kiện trình Đại hội, tức là cần những người tài năng nhất, có tâm huyết, đức độ nhất, để gánh vác trọng trách lịch sử mà nhân dân giao phó. Thực hiện được nhiệm vụ số 1 mới có thể thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hết sức nặng nề: Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, xử lý nợ xấu và đảm bảo an toàn nợ công. Tổng bí thư thẳng thắn chỉ ra nhiều tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt được trong việc đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Do đó, 5 năm tới phải phấn đấu quyết liệt để đạt được mục tiêu này. Dự báo về tình hình 5 năm tới, báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI nhận định, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Do đó, trong quá trình phấn đấu để đạt các mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, cần tiếp tục đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý.

Đặc biệt thống nhất nhận thức nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo quy luật thị trường; đồng thời có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng. Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh.

Trong những ngày này, không chỉ trên báo chí, các phương tiện truyền thông, mà trong nhân dân, hai chữ “đổi mới” được nhắc đến nhiều nhất. Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Vững bước trên con đường đổi mới. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Ý Đảng, lòng dân hòa quyện, gắn chặt làm một sẽ tạo nên bước ngặt lịch sử mới trên con đường tiến tới phồn thịnh, vững vàng, ổn định, dân giàu, nước mạnh.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top