Vận dụng thực tiễn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống

0 Châu Anh
ANTD.VN - Sáng 7-9, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn “CAND với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII" với sự tham gia của 300 đại biểu trong và ngoài lực lượng CAND.

Các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội thảo.

ảnh 1

Hội thảo có sự tham dự của 300 đại biểu trong và ngoài lực lượng CAND 

Phát biểu khai mạc hội thảo Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND, nêu rõ: Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và là khâu đột phá trong công tác xây dựng, chính đốn Đảng hiện nay.

Là lực lượng vũ trang nhân dân “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng và Nhà nước”, trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, lực lượng CAND phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp ủy đảng, Công an các đơn vị, địa phương và mỗi CBCS CAND phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về tình hình, nguyên nhân, nhận diện dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và trong hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân. 

Qua đó từng lãnh đạo, chỉ huy, CBCS đối chiếu với bản thân để tự soi mình, tự sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể song cũng đề cao tinh thần, trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Trong bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào, lực lượng CAND Việt Nam phải luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận khái quát quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn đảng của Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng; đánh giá thực trạng tình hình, kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong lực lượng CAND; phân tích, làm rõ tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, trong đó có CBCS CAND. Từ đó, quán triệt, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề cập tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn lực lượng.

Khẳng định và phân tích, làm rõ hơn vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng CAND trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ sự cần thiết, tính tất yếu, khách quan của việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong CAND; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của CAND trong bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm trong sạch hệ thống chính trị; bảo vệ chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân...

Tham dự hội thảo, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã trình bày tham luận với nội dung Đảng ủy CATP Hà Nội quán triệt thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ ANCT nội bộ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn.

 Với vai trò, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, Đảng ủy CATP xác định chức năng tham mưu với Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP các chủ trương, giải pháp chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước.

ảnh 2

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội

 Trong thời gian tới để đảm bảo ANCT, phòng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, góp phần bảo vệ nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đại tá Đào Thanh Hải cho biết, cùng với việc tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, UBND chỉ đạo đổi mới tăng cường nâng cao việc nhận thức tư tưởng cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, chi bộ, tổ chức Nhà nước, cán bộ, đảng viên công chức và phối hợp các cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, tiêu cực... CATP sẽ tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, giữ gìn bản chất, truyền thống tốt đẹp của người Đảng viên, người chiến sỹ CAND; kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với thực tiễn công tác, đảm bảo “tinh, gọn, mạnh”, chủ động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng...

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, hội thảo đã đạt được những yêu cầu thiết thực, trong đó, quan trọng nhất đã góp phần cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong lực lượng CAND, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao đóng góp về mặt lý luận của các nhà nghiên cứu, các đại biểu đã tham dự tại Hội thảo và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp của các đồng chí trong thời gian tới.

Để sử dụng có hiệu quả những kết quả của Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Tạp chí CAND, cơ quan thường trực Hội thảo cần phối hợp với các đơn vị có liên quan nhanh chóng xây dựng báo cáo kết quả Hội thảo theo các chủ đề mà Hội thảo đã đề cập để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 trong toàn lực lượng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top