Tự kiểm tra và báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra
Trung ương trước 31-8

0 (Theo TTXVN)
(ANTĐ) - Căn cứ Quy chế làm việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X và Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 32, ngày 16-7-2010, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Công văn số 4474 - CV/UBKTTW yêu cầu Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo công tác tự kiểm tra để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.

Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước:

Tự kiểm tra và báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra
Trung ương trước 31-8

(ANTĐ) - Căn cứ Quy chế làm việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X và Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 32, ngày 16-7-2010, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Công văn số 4474 - CV/UBKTTW yêu cầu Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo công tác tự kiểm tra để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.

Nội dung tự kiểm tra gồm: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Tổng Công ty năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong huy động, quản lý và sử dụng vốn tại Tập đoàn, Tổng Công ty; việc tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu khi thực hiện các dự án do tập đoàn và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, Tổng Công ty làm chủ đầu tư; việc tuân thủ các quy định của pháp luật về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn, Tổng Công ty.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo công tác tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

Trong đó, báo cáo về mô hình tổ chức hoạt động của Tập đoàn, Tổng Công ty trong giai đoạn từ 1-1-2006 đến nay; số lượng cán bộ, lao động vào thời điểm cuối hàng năm từ năm 2006 đến năm 2009 và 30-6-2010; kết quả thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tập đoàn, Tổng Công ty (từ cấp lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tập đoàn, tổng công ty trở lên) từ 1-1-2006 đến 30-6-2010.

Đảng ủy Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Nhà nước báo cáo kết quả tự kiểm tra về Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước ngày 31-8-2010, để phục vụ công tác giám sát, xem xét, tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top