Từ 1-2-2018, áp dụng quy định mới về bảo đảm chất lượng dạy nghề

0 An Nhiên
ANTD.VN -  Cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải xây dựng hệ thống thông tin quản lý, trong đó quy định về cơ sở dữ liệu và hạ tầng thông tin.

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01-02-2018.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân cho biết, hệ thống bảo đảm chất lượng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuy đã được hình thành nhưng còn mang tính tự phát, rời rạc và chưa mang tính hệ thống, chưa tiếp cận với các mô hình quản trị hiện đại. Thông tư quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp là căn cứ xây dựng phương thức quản lý mới và chuẩn hoá chất lượng đào tạo.

ảnh 1

Bảo đảm chất lượng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường nghề

Thông tư quy định cụ thể về hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp với 2 nhóm hoạt động chính: Xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Với công tác xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng, Thông tư quy định cụ thể về: quy trình xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; công tác chuẩn bị; tổ chức và nhân sự bảo đảm chất lượng; xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng; thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng; phê duyệt và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng; đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; thực hiện cải tiến; thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Với công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Thông tư quy định cụ thể về nội dung và chu kỳ tự đánh giá chất lượng; yêu cầu tự đánh giá chất lượng; quy trình tự đánh giá chất lượng; thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng; thực hiện tự đánh giá chất lượng; thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng; công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền.

Điểm mới của Thông tư yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải xây dựng hệ thống thông tin quản lý. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng gồm cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng và hạ tầng thông tin.

Nguyên tắc xây dựng hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng là cơ sở dữ liệu mở, có khả năng mở rộng, cập nhật khi cần thiết, ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm kết nối với hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các cấp. Đây là hành lang pháp lý để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo đảm chất lượng, quy định việc thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng và kết nối cơ sở dữ liệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.

Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH được áp dụng cho trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng không áp dụng đối với trường cao đẳng, trường trung cấp và chương trình đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top