Trường hợp được chứng nhận quyền ở hữu nhà ở

0 ANTĐ
(ANTĐ) - Quyết định 117/2009/QĐ-UBND thành phố Hà Nội cũng quy định khá chi tiết những trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là hộ gia đình, cá nhân trong nước...

Trường hợp được chứng nhận quyền ở hữu nhà ở

(ANTĐ) - Quyết định 117/2009/QĐ-UBND thành phố Hà Nội cũng quy định khá chi tiết những trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là hộ gia đình, cá nhân trong nước...

>>> Cấp giấy chứng nhận đất sử dụng trước 1-7-2004

1- Những trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư phải có một trong các loại giấy tờ  chứng minh việc hơp pháp về nhà ở  sau:

a) Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

b) Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại nghị định 61/CP, hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ trước ngày 5-7-1994.

c) Giấy tờ về trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết.

d) Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ, mà nhà đất đó không  thuộc diện Nhà  nước các lập sở hữu toàn dân theo quy đinh tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26-11-2003 của Quốc Hội khóa XI.

đ) Giấy tờ về mua bán, tặng, cho, đổi, hoặc nhận thừa kế nhà ở đã được chứng nhận của cơ quan công chứng hoặc chứng thực của UBND theo quy định của pháp luật.

e) Bản án, hoặc quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

g) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong các giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c và d của khoản này, mà trên giấytờ đó khi tên người khác thì phải có một trong các giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế nhà ở trước ngày 1-7-2006 có chữ ký xác nhận của các bên có liên quan và được UBND cấp xã, phường, thị trấn xác nhận. Nếu trong trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng, cho, đổi, nhận thừa kế trước ngày 1-7-2006 mà  không có giấy tờ về việc đã mua bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế của các bên có liên quan, thì phải được UBND cấp xã, phường, thị trấn xác nhận về thời điểm mua, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đó.

h) Trường hợp cá nhận trong nước không có một trong những giấy tờ liên quan quy định tại các điểm a, b, c, d khoản này thì phải được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận về nàh ở được xây dựng trước ngày 1-7-2006, không có tranh chấp, được xây dựng trước khi có quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch.

Đối với trường hợp xây dựng sau ngày 1-7-2006, thì phải có xác nhận của UBND xã, p hường, thị trấn về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin phép xây dựng, không có tranh chấp và đáp ứng điều kiện về quy hoạch xây dựng như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 1-7-2006.

2- Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không phải là người sử dụng đất ở thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu công trình theo quy định tại khoản 1 điều này, thì phải có hợp đồng thuê đất, hoặc hợp đồng góp vốn, hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh, hay văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng nhà ở đã được công chứng, hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

ANTĐ

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top