Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là nhiệm vụ cấp bách

0 An Nhiên
ANTD.VN - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của các cấp công đoàn trong cả nước.

ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Sáng nay (25-9), phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội đã nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI trình Đại hội; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động và tổ chức công đoàn với Đảng và Nhà nước; các tham luận của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiến thức – kỹ năng nghề nghiệp, pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động và việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động trong tình hình mới.

Báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn trong 5 năm vừa qua, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI Bùi Văn Cường cho biết: 5 năm qua, Công đoàn Việt Nam đã đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra.

Hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được tập trung đầu tư với nhận thức mới, tư duy mới, tạo sự lan tỏa rộng và sức thu hút của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Một là, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động. Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch CĐCS khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Ba là, xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của các cấp công đoàn trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của giai cấp công nhân nước ta. Trải qua gần 90 năm hình thành và phát  triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ XI vừa qua, Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Công tác công đoàn và phong trào công nhân đã đạt được kết quả toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động.

Bàn về vai trò của giai cấp công nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng chỉ rõ:"Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, chúng ta tiếp tục kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, việc xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và toàn xã hội, trong đó tổ chức công đoàn có vai trò, trách nhiệm to lớn".

Chính vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định. Trong đó, cần chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân viên chức, người lao động; Tập trung tuyên truyền, giáo dục, giúp công nhân, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc hơn nữa về giai cấp, về Đảng, tổ chức công đoàn, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Phải thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên và thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, coi đây là điểm then chốt để thu hút đông đảo người lao động tự nguyện tham gia công đoàn, luôn gắn bó và tin tưởng vào tổ chức công đoàn.

Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tham gia xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị - coi đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu Đại hội đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt để lựa chọn những đồng chí tiêu biểu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò tiềm năng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Tổng Bí thư tin tưởng và kỳ vọng, sau Đại hội này, phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn sẽ có bước phát triển mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Giai cấp công nhân Việt Nam nhất định sẽ nêu cao bản chất cách mạng, tinh thần tiên phong, nòng cốt, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, hùng cường”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top