Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đảm bảo lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc

0 Duy Tiến (Ảnh: Phú Khánh)

ANTĐ Trình bày Báo cáo về các văn kiện Đại hội XII của Đảng tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI khẳng định: Các văn kiện Đại hội lần này đã được chuẩn bị chu đáo, được hàng triệu ý kiến tâm huyết góp ý; văn kiện chính là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.  

ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo các Văn kiện Đại hội XII
Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các dự thảo văn kiện đã được thảo luận, góp ý nghiêm túc tại đại hội Đảng các cấp và đã được công bố rộng rãi để lấy ý kiến nhân dân, lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Các ý kiến đóng góp rất phong phú, quý báu, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, với đất nước.
Ban chấp hành Trung ương đã tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng, bổ sung, hoàn thiện để các văn kiện trình Đại hội thật sự là sự kết tinh ý chí, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Về các nội dung cụ thể, báo cáo do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày nêu rõ, trong 5 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đạt những thành quả quan trọng. Nền kinh tế vượt qua nhiều thách thức. Tuy nhiên đổi mới chưa đồng bộ và toàn diện.

Nhìn lại những thành tựu cũng như hạn chế, khuyết điểm qua 30 năm đổi mới rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn, gồm: trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo; đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”, vì lợi ích nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, có bước đi phù hợp, tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề do thực tiễn đặt ra;
Phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết; phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân.
ảnh 2Các đại biểu dự Đại hội XII của Đảng

Sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Về phương hướng, nhiệm vụ các nội dung cụ thể trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã được xác định, và trên thực tế, 20 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu trên không đạt được. Vì vậy, trong 5 năm tới, phải phấn đấu quyết liệt hơn, phát triển kinh tế nhanh hơn, bền vững để sớm đạt được mục tiêu này.

Muốn vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, cần thực hiện hiệu quả những định hướng sau: tiếp tục đổi mới tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng, phát triển văn hóa, con người; quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu…
Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển

Báo cáo do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày khẳng định: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa luôn gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhau; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là nòng cốt. 
Mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh là: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Báo cáo nhấn mạnh: Thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế. Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế,... nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. 
ảnh 3Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội XII của Đảng 

6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII

Nhận định tình hình 5 năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ, thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam; trong khi ở trong nước, thế và lực tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao; để tận dụng được thời cơ, vận hội lớn thúc đẩy phát triển, Văn kiện Đại hội XII đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, gồm:

1. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

2. Xây dựng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

3. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

4. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

5. Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của toàn dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top