Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật quy hoạch

0 Thư Kỳ

ANTĐ Theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp cho ý kiến về định hướng xây dựng dự án Luật quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật này. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, chọn lọc kinh nghiệm quốc tế để áp dụng đối với nước ta. 

Theo đó, Ban soạn thảo Luật cần rà soát, nghiên cứu, đánh giá toàn diện về quy hoạch tổng thể quốc gia trong mối quan hệ với các chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; qua đó, làm rõ sự cần thiết và tính khả thi của quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội quốc gia; giải quyết các vướng mắc trong công tác quy hoạch ở tầm quốc gia có tính chất liên ngành, liên vùng. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu quản lý quy hoạch theo các vùng kinh tế - xã hội; bảo đảm vai trò điều phối, quản lý thống nhất và tập trung của Chính phủ đối với các vùng trong cả nước; giải quyết hiệu quả, đồng bộ các vấn đề quy hoạch phát triển, phát huy nguồn lực trong nội bộ vùng; tăng cường liên kết vùng; gắn kết đồng bộ quy hoạch vùng với quy hoạch ngành, lĩnh vực.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top