“Thanh niên luôn là rường cột nước nhà”

0 (Theo TTXVN)
(ANTĐ) - Sáng 23-7, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM (khóa IX).

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

“Thanh niên luôn là rường cột nước nhà”

(ANTĐ) - Sáng 23-7, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM (khóa IX).

Sau khi thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng biểu dương những thành tích mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) vừa qua đã ra Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đây là một nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, cả trước mắt và lâu dài, đối với thế hệ trẻ nước ta, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên vươn lên thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử là đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các Ủy viên Trung ương Đoàn

Tổng Bí thư phân tích 5 quan điểm chỉ đạo được nêu ra trong Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đồng chí nêu rõ, thanh niên luôn là rường cột của nước nhà, chủ nhân của đất nước, tương lai của dân tộc, lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người; chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn, gia đình, nhà trường và xã hội;

Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước;

Nhà nước quản lý thanh niên và công tác thanh niên, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên thành pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình hành động; sự tự thân vận động, sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới...

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top