Tập đoàn kinh tế Nhà nước sẽ có ban kiểm soát

0 Hà Linh
ANTĐ Đó là một trong những nội dung dự thảo Nghị định về tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đang được Bộ KH-ĐT đưa ra lấy ý kiến. 
Ban kiểm soát dự kiến gồm 3 kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá 3 năm. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng của hội đồng thành viên, tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty mẹ; trong triển khai thực hiện điều lệ công ty mẹ… Khi phát hiện sai sót hoặc có hành vi vi phạm của hội đồng thành viên, người quản lý điều hành, ban kiểm soát phải thông báo ngay bằng văn bản với hội đồng thành viên và yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top