Sớm hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế

0 Kỳ Thư
ANTĐ Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
Theo đó, Bộ Nội vụ phải hoàn thiện Đề án theo hướng phải làm rõ hơn mục tiêu tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thu hút những người tài, có năng lực vào hoạt động công vụ. Đồng thời, phải đánh giá rõ hơn thực trạng biên chế hiện nay trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương, làm rõ những hạn chế về chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tinh giản biên chế phải gắn với việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm đúng đối tượng, đúng vị trí...

Trước đó, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến vào dự thảo nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Dự kiến, từ năm 2014 tới 2020, sẽ thực hiện tinh giản biên chế khoảng 100.000 người. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top