Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

0 Thanh Quang
ANTD.VN - Chiều nay (15-11), với 444/447 ĐBQH có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 91,55%), Quốc hội chính thức thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

ảnh 1

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường và biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước vào chiều nay. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức phê chuẩn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Trước đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 7 và Điều 9 trong dự thảo luật này. Điều 7 quy định về "Phạm vi bí mật nhà nước", Điều 9 quy định về "Ban hành danh mục bí mật nhà nước". Luật Bảo vệ bí mật nhà nước gồm 5 chương, 28 điều đã được gửi tới các ĐBQH trước đó.

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt cho biết, về bố cục của dự thảo Luật, nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng, tiếp cận bí mật nhà nước; quy định về tiêu chuẩn đối với người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước; quy định cụ thể, chặt chẽ hơn đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước.

Một số ý kiến đề nghị bỏ các điều quy định về biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước tại Mục 4 Chương III vì cho rằng, nhiều nội dung còn chưa cụ thể, mới chỉ nêu tên biện pháp và dẫn chiếu một số quy định của pháp luật chuyên ngành.

Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu gộp các điều khoản quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương vào 01 điều quy định chung về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cho phù hợp. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung quy định về điều khoản chuyển tiếp việc thi hành một số quy định của Pháp lệnh hiện hành.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo thu hút nội dung Điều 14 dự thảo Luật Chính phủ trình để thiết kế xây dựng thành 02 điều; thu hút nội dung Điều 37 dự thảo Luật Chính phủ trình để thiết kế xây dựng thành 02 điều; bổ sung Điều 28 về quy định chuyển tiếp đối với việc áp dụng thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; bỏ các điều quy định về biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước tại Mục 4 Chương III dự thảo Luật Chính phủ trình; bỏ Điều 29 quy định nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước; đồng thời, thu hút nội dung quy định tại các Điều 30, 31, 32, 33, 34, 35 và 36 dự thảo Luật Chính phủ trình để thiết kế thành 01 Điều quy định về “Trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức” như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

ảnh 2

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Đối với ý kiến đề nghị bổ sung quy định về tiêu chuẩn đối với người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước, UBTVQH thấy rằng, để quy định cụ thể tiêu chuẩn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc xác định tiêu chuẩn và phân công công tác đối với “người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước” thì trước hết phải xác định cụ thể các vị trí việc làm có liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước.

Đối với các lĩnh vực có bí mật nhà nước, UBTVQH đề nghị cho chuyển nội dung này sang Điều 7 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý để quy định cụ thể các lĩnh vực và thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho phù hợp.

Đối với nôi dung về phân loại bí mật nhà nước; phạm vi bí mật nhà nước, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý Điều 8 và Điều 9 dự thảo Luật Chính phủ trình. Trên cơ sở đó, để bảo đảm linh hoạt và rõ chủ thể chịu trách nhiệm, Điều 9 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý quy định giao Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước để quy định các loại thông tin được xác định là bí mật nhà nước theo từng độ mật làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức tạo ra thông tin bí mật nhà nước quyết định độ mật của bí mật nhà nước.

Về danh mục bí mật nhà nước, một số ý kiến đề nghị cân nhắc về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại khoản 1 Điều này; đề nghị rà soát, quy định đầy đủ các chủ thể lập danh mục bí mật nhà nước, thẩm quyền lập danh mục bí mật nhà nước, phạm vi ban hành danh mục bí mật nhà nước; đối với danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh đề nghị giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an lập và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa nội dung này, quy định rõ trách nhiệm lập và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước; bỏ quy định khoản 4 dự thảo Luật Chính phủ trình; quy định danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quản lý thì không phải thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bỏ quy định lập danh mục bí mật nhà nước của địa phương để bảo đảm thực hiện thống nhất về danh mục bí mật nhà nước từ trung ương đến địa phương theo từng lĩnh vực quản lý. Theo đó, việc xác định thông tin bí mật nhà nước của các cơ quan, tổ chức ở địa phương sẽ tuân thủ danh mục bí mật nhà nước theo lĩnh vực quản lý.

Về việc sao, chụp bí mật nhà nước, UBTVQH thấy rằng, việc quy định cụ thể thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong dự thảo Luật là nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động sao, chụp, xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể, bảo đảm sự thống nhất về thẩm quyền trong hệ thống chính trị và bảo đảm tính khả thi; đồng thời, tránh tùy tiện trong việc sao, chụp.

Vì vậy, UBTVQH đề nghị cho giữ quy định về thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước như quy định trong dự thảo Luật. Tuy nhiên, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý bổ sung khoản 5 quy định về trường hợp giao quyền cho cấp phó trong một số trường hợp cụ thể; đồng thời, điều luật cũng giao Chính phủ quy định việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top