Quốc hội chính thức không đưa hộ kinh doanh vào trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

0 Huệ Linh
ANTD.VN -Trong phiên họp sáng 17/6, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội đã thống nhất không đưa hộ kinh doanh vào quy định trong Luật này để xây dựng một luật riêng.

Với 90,68% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Luật gồm 10 chương 219 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty...

Đối tượng áp dụng của luật là các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

ảnh 1Kết quả biểu quyết

Luật cũng quy định doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Về lý do không quy định hộ kinh doanh vào luật do xét về bản chất, hộ kinh doanh được coi là một hình thức kinh doanh khác biệt với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH và công ty cổ phần. Việc quy định hộ kinh doanh vào dự thảo Luật sẽ dẫn đến phải mở rộng phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cho một chủ thể mới.

Bên cạnh đó, số lượng về đối tượng chịu tác động là hộ kinh doanh rất lớn, cần có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá thực tiễn và tham vấn để hoàn thiện khung khổ pháp luật, tương tự như các hợp tác xã quy định tại Luật Hợp tác xã.

Cũng trong sáng 17/6, 92,34% đại biểu tham gia biểu quyết đã tán thành thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Luật gồm 3 Điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2021 nhằm tháo gỡ những bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời không để phát sinh khoảng trống về pháp lý trong công tác quản lý nhà nước, thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai, và quản lý đê điều.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top