Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0 havankiem ( (Theo TTXVN))
(ANTĐ) - Tới dự và phát biểu tại Hội nghị lần thứ III Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII) tổ chức tại Hà Nội, ngày 27-2, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XI của Đảng đã rút ra 5 bài học lớn, trong đó một lần nữa nhấn mạnh bài học: Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, các tổ chức quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển…

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(ANTĐ) - Tới dự và phát biểu tại Hội nghị lần thứ III Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII) tổ chức tại Hà Nội, ngày 27-2, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XI của Đảng đã rút ra 5 bài học lớn, trong đó một lần nữa nhấn mạnh bài học: Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, các tổ chức quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển…

Đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào những thành công chung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn sắp tới, với chức năng, vị thế, vai trò hết sức quan trọng của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đi vào thực tế cuộc sống, trước mắt là tham gia vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là lần đầu tiên, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được thực hiện trong cùng một ngày, đòi hỏi phải có sự thống nhất cao, quyết tâm lớn trong toàn xã hội.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  đã thu được nhiều kết quả to lớn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2010, chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2011 và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Hội nghị xác định Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, trong đó khẳng định MTTQ Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mở rộng và xây dựng MTTQ Việt Nam trên cơ sở là một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện sự liên kết giữa các giai tầng, các lực lượng trong xã hội thành một khối nhất trí về tinh thần và lực lượng với nền tảng của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, trong đó, Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là thành viên để thực hiện mục tiêu chung xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MTTQ đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, động viên nhân dân hăng hái lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là các phong trào, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Mặt trận thực hiện có hiệu quả vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ  2011-2016 theo luật định. Tập hợp ý kiến của nhân dân, đề xuất với Đảng và Nhà nước những kiến nghị nhằm góp phần củng cố hệ thống chính trị, tăng cường xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy Nhà nước theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.                    

 (Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top