Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII:

Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, thi đua yêu nước

0

ANTĐ Ngày 29-12, sau 2,5 ngày làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã thành công tốt đẹp. Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam khóa VI Nguyễn Phi Long được tín nhiệm, hiệp thương chọn cử là Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII.

ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng hoa chúc mừng Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2014-2019.

Dự phiên trọng thể của Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết... các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; đoàn đại biểu của Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Sonthanu - Phó Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào dẫn đầu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII
Nguyễn Phi Long


Đại hội đã phát huy dân chủ hiệp thương cử Uỷ ban Trung ương Hội khoá VII gồm 159 anh, chị tiêu biểu cho khối đại đoàn kết, cho trí tuệ của thanh niên Việt Nam. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ủy ban Trung ương Hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và các chức danh chủ chốt của Hội. Đại hội tin tưởng Ủy ban Trung ương Hội khoá VII đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức rèn luyện, phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI cho biết: Thanh niên Việt Nam hiện nay có 25.382.161 người chiếm 28,3% dân số cả nước, trong đó nam chiếm 50,8% và nữ chiếm 49,2%. Đây là lực lượng hùng hậu, có tiềm năng to lớn, có đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy mọi khả năng của thế hệ trẻ phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

ảnh 3Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam - Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về vai trò của tuổi trẻ  trước vận mệnh của đất nước

Tiếp nối truyền thống cha anh, đại bộ phận thanh niên ngày nay ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích dân tộc, chủ quyền quốc gia; ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp với khát vọng cống hiến vì tương lai tươi sáng của dân tộc; có ý thức công dân, gương mẫu chấp hành pháp luật. Năng lực hội nhập, kỹ năng xã hội của thanh niên từng bước được nâng lên.

Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận thanh niên phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về đạo đức, lối sống. Diễn biến tình hình tư tưởng, sự lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch và những vấn đề tiêu cực mới nảy sinh trong thanh niên gây lo lắng cho xã hội. Trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp của thanh niên tuy được nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng được sự yêu cầu của nền kinh tế. Tình trạng thất nghiệp là áp lực lớn đối với thanh niên và xã hội. Sự du nhập của văn hóa nước ngoài có những tác động trực tiếp đến thanh niên.

ảnh 4Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đã phát biểu chỉ đạo, khẳng định vai trò xung kích cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng yếu của công tác Hội và phong trào thanh niên, trách nhiệm của các ngành, các cấp và xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự sự ổn định và phát triển bền vững đất nước.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích của thanh niên với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng. Điều đó đòi hỏi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên của Hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Một trong những nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong những năm tới là phải tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lịch sử dân tộc đã chứng minh: Bất kỳ công việc nào, dù lớn dù nhỏ, dù khó khăn, gian khổ đến đâu nếu có sự đoàn kết thống nhất, đồng tâm hiệp lực thì nhất định sẽ thực hiện thành công.

Ngày nay, khi đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, Hội Liên hiệp Thanh niên càng phải là mái nhà chung của đông đảo các tầng lớp thanh niên, tập hợp rộng rãi thanh niên thực hiện mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã xác định.

ảnh 5Đại hội quyết định phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể với tinh thần “Trung thực, Trách nhiệm, Nghị lực, Cống hiến”

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần tiếp tục cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên, góp phần xây dựng một lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ. Có "tâm" là có lòng yêu nước, yêu chế độ; yêu thương bản thân, gia đình; sống có văn hóa, nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, vì mọi người. Có "trí" là có kiến thức, vững về chuyên môn, nghiệp vụ; hiểu biết về lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội... Có "tài" là có năng lực làm việc, khả năng sáng tạo; dám nghĩ, biết làm, tìm tòi và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.

"Tự trọng" là có ý thức giữ gìn nhân cách, hình ảnh tốt đẹp của bản thân, của cộng đồng, của đất nước; biết gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. "Tự chủ" là có khả năng tư duy độc lập, làm chủ bản thân; có "sức đề kháng", biết chọn lọc điều hay, lẽ phải; học tập, lao động, cống hiến bằng chính năng lực của bản thân, không bị tác động bởi những âm mưu và hành vi xấu, độc, tiêu cực.

“Để làm được điều đó, các chương trình, hoạt động của Hội phải tiếp cận phù hợp giữa lợi ích của tổ chức và nhu cầu của thanh niên, phù hợp với đặc điểm, tính cách của giới trẻ; kịp thời nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng thanh niên; tuyên truyền để thanh niên hiểu và đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giúp thanh niên hình thành và nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn. Bản thân mỗi thanh niên cần phải tự giác, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để ngày càng tiến bộ, tự hoàn thiện mình và đảm đương công việc trọng trách trong thời kỳ mới”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top