Mở rộng chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

0 Phạm Phương
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội đặt mục tiêu, đến năm 2021 phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

ảnh 1

Bảo hiểm xã hội chi trả lương hưu qua thẻ điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành kế hoạch về việc đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, từ năm 2020 đến năm 2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng (bao gồm cả các tổ chức đại lý của ngân hàng).

Để thực hiện hiệu quả công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Chính phủ, của Ngành về việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng; tập trung tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của việc chi trả không dùng tiền mặt, quy trình, thủ tục thực hiện; các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý người hưởng nhằm phù hợp với quy trình cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng cung ứng dịch vụ chi hộ đảm bảo tính an toàn, bảo mật và thực hiện giao dịch điện tử.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội để kết nối, chia sẻ thông tin với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Trong đó, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp; hoàn thiện hạ tầng CNTT, hệ thống phần mềm quản lý đảm bảo sẵn sàng kết nối, chia sẻ với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại Kế hoạch số 1764/KH-BHXH ngày 23/5/2019 của BHXH Việt Nam mục tiêu năm 2020 đạt 20% số tiền chi trả an sinh xã hội ở khu vực đô thị được chi trả qua phương thức không dùng tiền mặt theo Quyết định số 241/QĐ-TTG ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Đến năm 2021 phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, căn cứ vào Kế hoạch này và chỉ tiêu xây dựng kế hoạch hành động, giải pháp thực hiện từng năm đạt chỉ tiêu về số người, số tiền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp với các đơn vị tuyên truyền trên địa bàn tỉnh lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Chính phủ, của Ngành về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt gắn với nhiệm vụ chi trả chính sách an sinh xã hội.

Ngoài ra, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cũng cần tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng có các biện pháp đẩy mạnh việc người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top