Kiện toàn hội đồng Khoa học và công nghệ Công an Hà Nội

0 MH
ANTD.VN - Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội vừa có Quyết định về việc kiện toàn, đồng thời ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ.

Hội đồng Khoa học và công nghệ CATP Hà Nội gồm 19 đồng chí, do Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP làm Chủ tịch. Hội đồng có nhiệm vụ thảo luận, tham gia ý kiến, thẩm định và kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc các vấn đề như: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong CATP theo từng giai đoạn và từng năm; đề xuất với Bộ Công an và Thành phố các chủ trương, biện pháp và chính sách phát triển đối với một số ngành, lĩnh vực khoa học trọng điểm, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo Quyết định, Hội đồng xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ của CATP trên các mặt: củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong toàn CATP; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của CATP; đẩy mạnh công tác thông tin khoa học và công nghệ, phục vụ lãnh đạo chỉ huy và nghiên cơú khoa học trong CATP.

Cùng với việc xây dựng cơ chế, chính sách khuyên khích nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác Công an; Hội đồng có trách nhiệm đề xuất các cấp khen thưởng các công trình nghiên cơú, ứng dụng khoa học và công nghệ xuất sắc, những sáng chế, phát minh có giá trị phục vụ công tác chiến đấu của CATP.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top