Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: "Đoàn kết - Dân chủ- Kỷ cương - Đổi mới"

0 Duy Tiến. ẢNh: Phú Khánh
ANTĐĐúng 8h sáng nay, 21-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII của Đảng) đã chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trên cả nước đã về dự Đại hội.
Đúng 8h sáng nay, 21-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII của Đảng) đã chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trên cả nước đã về dự Đại hội.

Dự phiên khai mạc còn có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa II đến khóa VI, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ. Ngoài ra còn có các vị Đại sứ đại diện các nước và các vị lãnh đạo trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội.
ảnh 1Đúng 8h sáng 21-1, Đại hội XII của Đảng chính thức khai mạc tại Hà Nội

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XII của Đảng tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Đại hội XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới.

Đại hội XII cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

“Đại hội lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ.

Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đại hội XII của Đảng là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ- Kỷ cương - Đổi mới”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau bài diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô thay mặt nhân dân cả nước đến chào mừng Đại hội. Tiếp đến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top