Hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương - địa phương

0 An Nhiên
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

ảnh 1

Bộ Nội vụ đề xuất nhiều giải pháp để đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành

Bộ Nội vụ cho biết, Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực giữ Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ và giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mục tiêu là thực hiện phân cấp hợp lý về quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực giữa Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và giữa Chính phủ với các địa phương trên cơ sở phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong hệ thống tổ chức hành chính nhà nước, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ cũng đề xuất các ngành, lĩnh vực cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước trong thời gian tới. Theo đó, hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với các ngành, lĩnh vực. Cụ thể, lĩnh vực khoa học công nghệ gồm: quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ; lĩnh vực nội vụ gồm: tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết cũng đề nghị hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ với chính quyền địa phương cấp tỉnh đối với các ngành, lĩnh vực sau: Lĩnh vực khoa học và công nghệ; lĩnh vực y tế; lĩnh vực xây dựng; lĩnh vực tài nguyên và môi trường; lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; lĩnh vực nội vụ; lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; lĩnh vực thông tin và truyền thông; lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; lĩnh vực tài chính; lĩnh vực công thương.

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, dự thảo đưa ra nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, trong đó làm rõ những nội dung cần tăng cường phân cấp quản lý theo lãnh thổ, những nội dung nào cần tăng cường quản lý thống nhất theo ngành, lĩnh vực. Cần tăng cường phân cấp cho những địa phương tự cân đối ngân sách để tăng tính chủ động theo lãnh thổ.

Cơ quan nhà nước cấp trên khi phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới phải bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình phân cấp.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top