HĐND TP Hà Nội không quá 95 đại biểu

0 Chính Trung
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định hướng dẫn cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

HĐND TP Hà Nội không quá 95 đại biểu

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định hướng dẫn cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, số lượng đại biểu HĐND mỗi cấp là từ 15 đến tối đa không quá 95 người. Thủ tướng lưu ý, căn cứ tình hình cụ thể của mỗi đơn vị hành chính để dự kiến và điều chỉnh cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND các cấp phù hợp ở mỗi địa phương theo định hướng số đại biểu trẻ dưới 35 tuổi phấn đấu đạt tỷ lệ chung không dưới 15%; Đại biểu nữ đạt 30% trở lên; Đại biểu là người ngoài Đảng không dưới 10%.

Cũng theo Quyết định của Thủ tướng, số lượng đại biểu HĐND tỉnh miền xuôi, thành phố trực thuộc Trung ương có từ 1 triệu người trở xuống là 50 đại biểu. Nếu có trên 1 triệu người thì cứ thêm 50.000 người được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu. Tỉnh miền núi có từ 500.000 người trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên 500.000 người thì cứ thêm 30.000 người được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu. Riêng Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác có trên 3 triệu người được bầu không quá 95 đại biểu HĐND.

Cũng liên quan tới vấn đề này, UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 tại TP Hà Nội. Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp; đảm bảo cho các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện tốt công tác bầu cử theo quy định.

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top