Hà Nội hiện có bao nhiêu công chức, viên chức?

0 Phú Khánh
ANTD.VN - Theo báo cáo mới nhất của TP Hà Nội gửi Bộ Nội vụ, số công chức có mặt tại thời điểm 29/2/2020 là 7.635 người; chưa sử dụng là 407 biên chế; số viên chức là 108.902 người, chưa sử dụng 13.434 biên chế...

ảnh 1Hà Nội đang triển khai hiệu quả tinh gọn bộ máy để phục vụ nhân dân tốt nhất

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã có báo cáo (số 1713/UBND-NC) gửi Bộ Nội vụ về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (viết tắt là biên chế viên chức) và hợp đồng lao động giai đoạn 2015 - 2020 (từ ngày 30/4/2015 (thời điểm bắt đầu triển khai Nghị quyết số 39- NQ/TW), ngày 31/10/2017 (thời điểm bắt đầu triển khai Nghị quyết số 18, 19- NQ/TW) và ngày 29/02/2020).

Theo đó, so với 2015, đến nay TP giảm: 1 cơ quan hành chính tương đương Sở; 65 phòng thuộc Sở; 154 đơn vị sự nghiệp công lập gồm giảm do sắp xếp tổ chức bộ máy 256 đơn vị và tăng 102 trường phổ thông các cấp và mầm non. 

Số công chức có mặt tại thời điểm 29/02/2020 là 7.635 người; chưa sử dụng là 407 biên chế, trong khi số biên chế công chức được HĐND Thành phố phê duyệt và UBND Thành phố giao năm 2015 là 9.408 biên chế công chức, năm 2017 là 9.116 và năm 2020 là 8.042.

Số viên chức có mặt tại thời điểm 29/02/2020 là 108.902 người, chưa sử dụng 13.434 biên chế, trong khi số biên chế viên chức được HĐND Thành phố phê duyệt và UBND Thành phố giao năm 2015 là 129.272 biên chế viên chức, năm 2017 là 126.362 và năm 2020 là 122.765.

Số hợp đồng lao động có mặt tại thời điểm 29/02/2020 là 10.812 người, chưa sử dụng là 1.493 người, trong số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) được HĐND Thành phố phê duyệt và UBND Thành phố giao năm 2015 là 12.906 hợp đồng lao động, năm 2017 là 13.170 và năm 2020 là 12.305...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top