Hà Nội: Còn tư tưởng "quy hoạch treo" trong công tác cán bộ

0 Phú Khánh
ANTD.VN - Thành ủy Hà Nội đánh giá, công tác quy hoạch cán bộ ở một số cấp ủy, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; nhận thức của một số cán bộ về công tác quy hoạch còn chưa đầy đủ, còn có tư tưởng “quy hoạch treo”, khép kín, cục bộ...

ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị

Sáng 22-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội… dự hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, hiện nay, cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội quản lý hiện có 1.038 đồng chí. Trong đó, cấp thành phố có 586 đồng chí; cấp quận, huyện có 452 đồng chí.

Thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh lãnh đạo Đảng, chỉnh quyền ở cấp xã, cấp huyện, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã lựa chọn 30 xã phường, thị trấn thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, có 11 quận, huyện triển khai thực hiện chủ trương này đổi với 16 xã, phường, thị trấn. Hiện nay, ở cấp xã có 351 đồng chí bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND; 18 đồng chí bí thư là Chủ tịch UBND; ở cấp huyện có 20 đồng chí bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND; 1 đồng chí đồng thời là chủ tịch UBND…

Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, theo đó giảm 39 trưởng, 143 phó phòng, ban; giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các Ban Quản lý dự án và Quỹ; sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý tại 130 đơn vị trực thuộc sở…

Thơi gian qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, bài bản gắn với việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy tổ chức theo quy định của Trung ương và yêu cầu thực tiễn đặt ra cho Thành phố; đội ngũ cán bộ từ Thành phố đến cơ sở có cơ cấu ngày càng hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ; chất lượng được nâng lên từng bước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hỏa, hiện đại hóa đất nước và Thủ đô.

ảnh 2

Thời gian qua, công tác cán bộ ở Hà Nội đã có nhiều chuyển biến rõ nét

Vừa thừa, vừa thiếu

Tuy nhiên, Ban Tổ chức Thành ủy đánh giá, tính tiên phong, gương mẫu, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa cao; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên có mặt chậm được khắc phục;

Vẫn còn tư tưởng cục bộ, khép kín, mất đoàn kết nội bộ ở một số địa phương, đơn vị. Một bộ phận cán bộ, công chức ý thức, phẩm chất, năng lực yếu, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, có biểu hiện sách nhiễu, tiêu cực gây khó khăn, bức xúc cho doanh nghiệp và công dân thậm chí vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Bên cạnh đó, cơ cấu đội ngũ cán bộ ở một số địa phương, đơn vị còn chưa hợp lý, thiếu đồng bộ, còn tình trạng "vừa thừa, vừa thiếu”. Tiêu chí đánh giá cán bộ đã có đổi mới, nhưng vẫn còn chung chung và chưa gắn với chức danh; việc tổ chức đánh giá còn hình thức, kết quả đánh giá chưa phản ánh toàn diện kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chưa thực sự là cơ sơ cho việc thực hiện các khâu của công tác cán bộ nhất là ờ cấp cơ sở.

Công tác quy hoạch cán bộ ở một số cấp ủy, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; nhận thức của một số cán bộ về công tác quy hoạch còn chưa đầy đủ, còn có tư tưởng “quy hoạch treo”, khép kín, cục bộ. Đặc biệt, việc thực hiện chế độ tiến cử cũng như miễn nhiệm và từ chức của cán bộ hầu như chưa được thực hiện…

Kiến nghị cơ chế đặc thù

Từ thực tế trên, Thành ủy Hà Nội kiến nghị Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, cải tiến, rút ngắn, hợp lý hóa, đồng bộ quy trình các khâu của công tác cán bộ; trước mắt, là quy định về phân cấp quản lý cán bộ, về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; về đánh giá cán bộ, công chửc...

Với đặc thù của Đảng bộ thành phố, Hà Nội kiến nghị Trung ương tăng thêm số lượng cán bộ luân chuyển (giữ chức vụ phó bí thư và phó chủ tịch UBND cấp huyện); tăng số lượng cấp phó ở một số quận, huyện, sở, ngành đặc thù, có vị trí đặc biệt quan trọng của Thủ đô; quan tâm luân chuyển, điều động, giữ các vị trí chủ chốt các cơ quan Trung ương và các địa phương; tăng cường đào tạo cán bộ tại chỗ và lâu dài.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đề xuất xây dựng cơ chế đặc thù, sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho những người có nhu cầu, tự nguyện xin ra khỏi biên chế khi thực hiện tinh giản theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108 của Chính phủ…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top