Giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam

0 havankiem
(ANTĐ) - Báo An ninh Thủ đô xin trân trọng giới thiệu bài diễn văn của đồng chí Phạm Quang Nghị - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội tại Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2011), tổ chức sáng nay 31-1-2011.

Giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam

(ANTĐ) - Báo An ninh Thủ đô xin trân trọng giới thiệu bài diễn văn của đồng chí Phạm Quang Nghị - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội tại Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2011), tổ chức sáng nay 31-1-2011.

-----------

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam !

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam !

- Thưa các đồng chí và đồng bào !

Hôm nay, trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hân hoan đón chào Xuân mới, chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và những thành tựu quan trọng của năm 2010, chúng ta họp mặt tại đây kỷ niệm trọng thể 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và 70 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm những sự kiện lịch sử trọng đại này, với niềm xúc động và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ kính yêu của dân tộc và cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã suốt đời “hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. Chúng ta tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí, đồng bào lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi!

Thưa các đồng chí và đồng bào!

Cách đây 81 năm, ngày 3-2-1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam lúc đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp bàn và quyết định hợp nhất thành một Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng, là bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. 

Kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước, ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã đề ra Cương lĩnh đúng đắn, vạch ra con đường cứu nước, cứu dân giữa lúc các phong trào đấu tranh do các văn thân, sĩ phu yêu nước đương thời lãnh đạo đang lâm vào bế tắc. Từ khi ra đời nhận lãnh sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn luôn một lòng một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Suốt chặng đường 81 năm qua, dù trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, con đường cách mạng có lúc thăng trầm, song Đảng luôn giữ vững vai trò là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đó là tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đó là lãnh đạo thắng lợi các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đó là khởi xướng và lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Chặng đường 81 năm lịch sử vẻ vang của Đảng và của cách mạng Việt Nam, với những thắng lợi vĩ đại đã khẳng định hùng hồn, đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới bảo đảm cho dân tộc ta có độc lập, tự do thực sự, đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thực tiễn cách mạng cũng khẳng định trong mỗi giai đoạn cách mạng, để thực hiện mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với  nâng cao đời sống của nhân dân; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Thưa các đồng chí, đồng bào!

Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng năm nay cũng là dịp chúng ta kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau những năm tháng bôn ba tìm đường cứu dân, cứu nước.

Với ý chí cứu nước mãnh liệt và lòng yêu thương nhân dân vô hạn, ngày 5-6-1911, từ cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Suốt 30 năm bôn ba ở nước ngoài, Bác Hồ đã đặt chân lên 4 châu lục, 28 quốc gia, kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau để hoạt động cách mạng. Ở đâu, làm việc gì, Người cũng nung nấu quyết tâm giành lại cho được độc lập dân tộc, đưa nhân dân ta tới bến vinh quang ấm no, tự do, hạnh phúc.

Thưa các đồng chí, đồng bào!

Chúng ta mở đầu năm 2011 và kỷ niệm ngày thành lập Đảng vào thời điểm đặc biệt ý nghĩa: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015… Đây là những văn kiện có ý nghĩa trọng đại, định hướng và cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đòi hỏi chúng ta phát huy tốt những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn cách mạng nước ta những năm qua, trong đó việc chăm lo củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhân tố quyết định thành công trong mỗi bước phát triển của cách mạng nước ta.

Thưa các đồng chí, đồng bào!

Trong suốt cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, đại đa số cán bộ, đảng viên vẫn giữ vững và phát huy phẩm chất cách mạng, dũng cảm, năng động sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ”, 5 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã sôi nổi hưởng ứng Cuộc vận động bằng nhiều hành động cụ thể; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh, chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái, gương mẫu”. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn bộc lộ một số hạn chế: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ở không ít nơi còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình còn yếu; kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm. Hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện, thậm chí có người suy thoái phẩm chất, đạo đức, tham nhũng, tiêu cực. Đây là nguy cơ làm suy giảm sức chiến đấu, gây tổn hại đến uy tín và thanh danh của Đảng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Thưa các đồng chí, đồng bào!

Cách đây 51 năm, vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”. Người nêu rõ: “Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

“Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.

Đảng ta là đạo đức, là văn minh,

Là thống nhất, độc lập, là hoà bình ấm no…”

Càng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, chúng ta càng phải ra sức phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đồng thời quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém, nguyện xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, có phương thức lãnh đạo khoa học; có đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy; gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phấn đấu vì nước, vì dân.

Trong cuộc trường chinh dựng nước và giữ nước, một trong những bài học sống còn của dân tộc và của Đảng ta là đoàn kết. Trước lúc đi xa, Bác Hồ căn dặn: “Phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Muốn có đoàn kết thật sự trong Đảng, điều có ý nghĩa quyết định là cần mở rộng dân chủ, công khai, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng là nhân tố quyết định tạo nên sự đồng thuận xã hội, để Đảng ta phát huy sức mạnh của toàn dân tộc. Đây cũng là biện pháp hiệu quả nâng cao  năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường mối liên hệ mật thiết gắn bó Đảng với nhân dân; củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, vì hạnh phúc của nhân dân, vì lợi ích tối cao của đất nước và dân tộc.

Noi theo tấm gương đạo đức sáng ngời “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta hãy không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; xứng đáng với truyền thống quanh vinh của Đảng , của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Thưa các đồng chí, đồng bào!

Hòa nhịp chung trong sự phát triển của đất nước, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô cũng vừa kết thúc năm 2010 trong niềm vui thắng lợi trước những thành tựu to lớn đã đạt được. Kinh tế Thủ đô vượt qua hậu quả của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới, đạt mức tăng trưởng 11%, gấp hơn 1,6 lần so với mức tăng bình quân chung của cả nước; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 37 triệu đồng/năm (tương đương 1.950USD), thu ngân sách đạt hơn 100 ngàn tỷ đồng, tăng 31,2% so với năm 2009; huy động vốn đầu tư xã hội đạt trên 175 ngàn tỷ đồng, tăng 18,5%.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng nông thôn, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm. Tình hình chính trị trên địa bàn ổn định, an ninh, quốc phòng được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; quan hệ đối ngoại, giao lưu hợp tác với Thủ đô các nước, các tổ chức quốc tế và các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm ngày càng được mở rộng; vị thế, uy tín của Thủ đô đối với trong nước và quốc tế ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, Thành phố đã cùng cả nước tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, khơi dậy và phát huy lòng tự hào dân tộc, truyền thống Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, hoà bình, hữu nghị, để lại những ấn tượng, tình cảm rất tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, Thành phố Hà Nội luôn quan tâm chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, tiếp tục phát huy truyền thống 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Những thành công to lớn này thể hiện sinh động sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; khẳng định ý thức trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đối với đất nước, đồng thời là hình ảnh sống động về kết quả của sự phối hợp, ủng hộ mà cả nước dành cho Thủ đô, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước. Nhân dịp này, thay mặt Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội, tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ, các ban, bộ ngành và các địa phương trong nước cũng như bạn bè quốc tế đã luôn sát cánh trong mỗi bước phát triển của Thủ đô.

Thưa đồng chí và đồng bào!

Từ thế và lực mới, từ những thành tựu to lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2010, chúng ta bước vào năm 2011 với những nhiệm vụ mới và thời cơ mới. Đây là năm đầu tiên tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Cùng với tổ chức thật tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô có nhiệm vụ nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng cao và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát huy truyền thống 1000 năm Thăng Long – Hà Nội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV đã xác định.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao độ, Đảng bộ Thành phố đã lựa chọn và chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá; quyết tâm thực hiện đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 12 - 13 % trong năm 2011, thực hiện hoàn thành trước cả nước từ 1 - 2 năm những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí và đồng bào!

Để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân tộc anh hùng và của Đảng quang vinh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Hà Nội là trái tim thân yêu của Tổ Quốc, Đảng bộ Hà Nội có hơn 33 vạn đảng viên. Nhận thức rõ vinh dự lớn lao và trách nhiệm nặng nề của mình trước giai đoạn lịch sử mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội nguyện phát huy cao độ truyền thống của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng, tận dụng thời cơ, biến thách thức thành cơ hội, phát huy mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin cậy giao phó.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, thay mặt Thành uỷ Hà Nội, tôi tha thiết kêu gọi Đảng bộ, chính quyền và đoàn thể các cấp cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ Thủ đô, nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong ước.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh - người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn./.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top