Đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức công an

0 Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban (Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an nhân dân)
ANTD.VN - Bộ máy tổ chức Công an nhân dân là một thành tố trong bộ máy chính quyền Nhà nước và là một cơ quan trọng yếu của Chính phủ. 

Bộ máy công an vừa là lực lượng chuyên chính tin cậy của Đảng, là vũ khí sắc bén của Nhà nước và nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm bảo vệ an ninh trật tự của đất nước, nhưng đồng thời cũng là một tổ chức chính trị mang tính nhân văn sâu sắc, thực hành dân chủ cho nhân dân và hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

ảnh 1Lực lượng Công an nhân dân ngày càng trưởng thành, tinh nhuệ, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ

Đồng bộ, nhất quán hợp lý về biên chế, cơ cấu, cơ chế hoạt động

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Xây dựng bộ máy Công an nhân dân tức là công an phải có tinh thần phục vụ nhân dân, là bạn dân. Cách thức tổ chức công an phải giản đơn, thiết thực, tránh cái tệ quá hình thức. Do vậy, đối với nhân dân, đối với Đảng, với cách mạng xã hội chủ nghĩa, trách nhiệm của công an rất lớn, rất nặng nề. Cho nên, phải xây dựng một bộ máy công an rất tốt, rất chắc chắn và phải xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an có tác phong, lề lối công tác khoa học, gần dân, gắn bó với địa bàn cơ sở và phải thực sự trở thành người công bộc của khu dân cư. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ quan điểm: Công an là bạn dân, vì nhân dân mà phục vụ. Do đó, Công an phải luôn gần gũi, giúp đỡ nhân dân trong mọi công việc, trong cả đời sống sinh hoạt hàng ngày ở địa bàn cơ sở.

Từ sau Sắc lệnh số 23/SL, ngày 21-2-1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thành lập Việt Nam Công an vụ, đến nay lực lượng Công an nhân dân đã có hơn 11 lần bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được bổ sung, điều chỉnh và phát triển. Sự điều chỉnh đó là do nhu cầu nội tại của sự phát triển, trưởng thành của lực lượng công an, đồng thời xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của Đảng và Nhà nước đặt ra. Tính khách quan, tất yếu và sự phù hợp của bộ máy tổ chức lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ đã được thực tiễn lịch sử khẳng định là đúng đắn.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức bộ máy Công an nhân dân, Đảng ta luôn thấm nhuần quan điểm xuyên suốt, cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh: Bộ máy tổ chức Công an nhân dân phải được xây dựng theo quan điểm lập trường giai cấp công nhân, phải thiết thực, chắc chắn, làm việc dân chủ với tinh thần đoàn kết, gắn bó với cơ sở; xây dựng bộ máy tổ chức của công an chắc chắn, nhưng phải giản đơn, thiết thực và mang tính dân chủ cao, trong đó cần đặc biệt coi trọng và thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố và kiện toàn các tổ chức công an cấp cơ sở, phải củng cố thật tốt công an khu phố, huyện, xã.

Đó là những cơ sở của công an. Công an khu phố, quận, huyện, xã, phường là những tổ chức công an gần dân nhất, trực tiếp với dân, hàng ngày tiếp xúc với đời sống sinh hoạt của nhân dân, giải quyết những công việc liên quan mật thiết đến lợi ích sát sườn của các tầng lớp nhân dân. Lề lối, tác phong, thái độ và tinh thần trách nhiệm công vụ của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ chiến sĩ công an là những yếu tố thường xuyên quyết định thành công hay thất bại của một chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh trật tự, nhất là ở cấp cơ sở. Do đó, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện bộ máy Công an nhân dân phải hết sức chú ý quan tâm đến tính đồng bộ, sự nhất quán, tính hợp lý về biên chế, cơ cấu, cơ chế hoạt động của bộ máy ở cả cấp Trung ương, địa phương, nhất là ở đơn vị cấp cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị và triển khai Nghị định số 01/2018/CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ, Bộ Công an đã nhanh chóng tiến hành sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức trong toàn lực lượng, cả cấp ở Bộ và địa phương theo mô hình hoạt động mới: Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân không thay đổi, nhưng quy mô tổ chức, biên chế, cơ cấu lãnh đạo các cấp đã giảm thực sự cả ở Bộ và địa phương.  

Người đứng đầu phải đủ tâm, đủ tầm

Bộ không còn 6 Tổng cục, giảm khoảng trên 60 đầu mối cấp cục, hơn 300 đầu mối cấp phòng; ở địa phương 20 đầu mối Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã hợp nhất vào Công an tỉnh tương ứng, đầu mối cấp phòng giảm khoảng hơn 500, đầu mối cấp đội giảm trên 1.000. Đi đôi với việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức mới, sẽ không còn cấp trung gian, cơ cấu lãnh đạo chỉ huy cấp Trưởng, cấp Phó đều giảm rõ rệt. Điều này hoàn toàn phù hợp và đáp ứng đúng yêu cầu và tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết của Đảng về tinh giản bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị. Bộ Công an, toàn lực lượng Công an nhân dân là đơn vị đi đầu, tiên phong trong thực hiện quan điểm của Đảng và chủ trương của Nhà nước về sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

Bộ máy tổ chức Công an đã tinh gọn, mô hình hoạt động mới bắt đầu vận hành. Điều quan trọng hiện nay và trong thời gian tới phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ nhanh chóng ổn định tư tưởng cán bộ chiến sĩ; sắp xếp, điều chỉnh, xác định chức năng nhiệm vụ của các tổ chức mới một cách khách quan, khoa học với tinh thần thận trọng, thiết thực, tránh trùng chéo gắn liền với việc lựa chọn, điều động, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu đủ tâm, đủ tầm, có quyết tâm cao, có tinh thần đổi mới sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm công vụ và đạo đức trong sáng để đảm nhiệm công tác lãnh đạo của các đơn vị, nhất là các đơn vị nghiệp vụ, chiến đấu trực tiếp, đơn vị ở cơ sở. 

Phải hết lòng vì nhân dân phục vụ

Bộ máy tổ chức công an tinh gọn, mô hình hoạt động đổi mới đã vận hành, nhưng hiệu lực, hiệu quả hoạt động phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng hàng đầu là tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm chính trị cao của các cấp bộ Đảng, lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân; sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị ban, ngành, đoàn thể các cấp, nhất là sự giúp đỡ ủng hộ của các tầng lớp nhân dân ở cơ sở.

Đặc biệt là, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy tổ chức mới của lực lượng công an phụ thuộc vào ý thức xây dựng Đảng của đội ngũ cán bộ Đảng viên trong việc chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm công vụ, xây dựng phong cách, lề lối, tác phong làm việc khoa học, cẩn thận, chu đáo, sâu sát, thiết thực, tận tụy và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Trong tổ chức bộ máy mới, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng CAND cần không ngừng nâng cao trình độ pháp luật, khoa học kỹ thuật - công nghệ, tinh thông nghiệp vụ; thường xuyên củng cố bản lĩnh chính trị và rèn luyện đạo đức cách mạng trong sáng, chống chủ nghĩa cá nhân, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải thực sự gương mẫu, lời nói đi đôi với việc làm, thái độ phải sao cho người ta thấy mình là người cách mạng, biết làm mực thước cho dân chúng noi theo và phải hết lòng vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top