Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII:

Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

0 Tiến Hưng

ANTĐ 8h sáng qua (21-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trên cả nước tham dự đại hội, sẽ quyết định những vấn đề trọng đại nhằm đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn mới.

ảnh 1Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - Ảnh: PHÚ KHÁNH

Đoàn Chủ tịch có 17 đồng chí (gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và 1 đồng chí Bí thư Trung ương Đảng); Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Dự phiên khai mạc còn có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa II đến khóa VI; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, đại diện thế hệ trẻ; các vị Đại sứ và đại diện đoàn ngoại giao tại Hà Nội.

Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội XII, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Đảng, Nhà nước thể hiện lòng biết ơn vô hạn, sự thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. “Trong thời khắc trọng đại này, mỗi đảng viên khắc ghi lời căn dặn của Người: Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” - Chủ tịch nước nhấn mạnh. 

Đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định, Đại hội XII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, khi chúng ta đã trải qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013.

Đại hội XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội XI; nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới. Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội XII sẽ định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đại hội XII là đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đổi mới toàn diện, đồng bộ

Trình bày báo cáo về các văn kiện Đại hội XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Các văn kiện Đại hội XII  được chuẩn bị chu đáo, với hàng triệu ý kiến tâm huyết được góp ý và tiếp thu tối đa, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Báo cáo nêu rõ, trong 5 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đạt được những thành quả quan trọng.

Nhìn lại 30 năm đổi mới, chúng ta rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn. Một là, trong quá trình đổi mới, phải chủ động, không ngừng sáng tạo. Hai là, đổi mới phải luôn quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”. Ba là, đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, có bước đi phù hợp, tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn. Bốn là, phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Năm là, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Văn kiện Đại hội XII đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, về phát triển kinh tế xã hội, văn kiện đại hội chỉ ra, do nhiều nguyên nhân, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vẫn chưa đạt được. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 5 năm tới, phải phấn đấu quyết liệt hơn, phát triển kinh tế nhanh hơn, bền vững để sớm đạt được mục tiêu này. Cùng với đó, phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. 

Về đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nhiệm vụ hàng đầu là phải bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc; trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế... nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. 

Hầu hết Ủy viên Trung ương có tín nhiệm cao

Trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, đa số các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đều nêu gương tốt về phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, lắng nghe nhân dân. Do đó, hầu hết đều có tín nhiệm cao trong cơ quan và đơn vị phụ trách.

Dù vậy, Ban Chấp hành Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra, còn có những ủy viên chưa quan tâm, phát hiện và đề xuất với Trung ương những vấn đề khó khăn, bức xúc; chưa kịp thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc nghiên cứu thấu đáo các vấn đề nổi lên trong ngành mình, địa phương mình…

Nhân dân Thủ đô mong Đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ

Tại phiên khai mạc, Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt nhân dân cả nước đã đến chào mừng Đại hội XII. Đại diện đoàn, đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cho biết, qua Đại hội XII, nhân dân Thủ đô mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục tiến hành mạnh mẽ, có hiệu quả sự nghiệp đổi mới; đẩy nhanh công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. 

Đoàn Thư ký Đại hội XII cho biết, đến thời điểm này, Đại hội XII đã nhận được 170 điện mừng của các chính đảng, 28 tổ chức hữu nghị, 3 cá nhân từ 73 nước trên thế giới. Đây là sự động viên to lớn của bạn bè thế giới đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top