Đánh giá những vấn đề cơ bản về đạo đức trong xây dựng Đảng

0 Châu Anh
ANTD.VN - Sáng 22-11, tại Hà Nội, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội thảo cấp quốc gia “Xây dựng Đảng về đạo đức - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Thượng tướng PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì hội thảo.

ảnh 1

Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Hội thảo “Xây dựng Đảng về đạo đức: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” là nhu cầu cấp thiết của công tác xây dựng Đảng, là yêu cầu cấp bách có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ chính trị, đây là biểu hiện sinh động đổi mới tư duy của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ta trong giai đoạn mới”.

Trong lời Đề dẫn tại Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021; trong đó vấn đề xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được đặt ở vị trí đầu tiên trong chủ đề Đại hội, trong mục tiêu tổng quát và là nhiệm vụ số 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII.

ảnh 2

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu đề dẫn hội thảo

Đây cũng là lần đầu tiên, Đảng ta quyết định một vấn đề vô cùng hệ trọng. Đó là đưa vấn đề về đạo đức là 1 trong 4 “trụ cột” chính của công tác xây dựng Đảng: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Do đó, công tác xây dựng Đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng, then chốt, được xác định là nhân tố quyết định thành công của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ của chúng ta trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.  

Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng sức mạnh nội sinh bền vững của cách mạng; xây dựng cái nền gốc tinh thần vững chắc của Đảng và sức mạnh nội sinh của dân tộc, bảo đảm cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng ngang tầm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", xứng đáng với vị thế là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

ảnh 3

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến xác đáng góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Đây không chỉ là lý tưởng chính trị mà còn là chuẩn mực đạo đức cao nhất trước hết mỗi hành động của mỗi tổ chức Đảng, từng cán bộ, Đảng viên. Đó không chỉ là trọng trách lịch sử mà dân tộc giao phó “là người lãnh đạo” mà còn là lương tri, là đạo lý của Đảng “là người đày tớ trung thành của nhân dân” - “đứa con nòi của giai cấp lao động” Việt Nam. Cũng là vấn đề có tính quy luật của công tác xây dựng Đảng của chúng ta...

Tại Hội thảo, dưới dự điều hành của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo, các đại biểu tham dự là những nhà khoa học, những cán bộ, Đảng viên giàu kinh nghiệm, có uy tín đã trình bày tham luận nhằm làm rõ nội hàm của xây dựng Đảng về đạo đức; trao đổi, phân tích, cụ thể hóa các nội dung xây dựng Đảng về đạo đức trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là xây dựng hệ thống chuẩn mực về đạo đức của Đảng và Đảng viên.

Từ đó, đề xuất hệ giải pháp quan trọng từ lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng, khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top