“Đảng lãnh đạo quá trình đổi mới, phát triển đất nước - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Lào’’

0 luutuonglam (Theo TTXVN)
Chiều 30-8, Hội thảo “Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát triển đất nước -Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Lào” đã thành công tốt đẹp. Bốn mươi công trình nghiên cứu, lý luận của các nhà khoa học Việt Nam và Lào đã tham dự, trình bày tại Hội thảo.

“Đảng lãnh đạo quá trình đổi mới, phát triển đất nước - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Lào’’

Chiều 30-8, Hội thảo “Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát triển đất nước -Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Lào” đã thành công tốt đẹp. Bốn mươi công trình nghiên cứu, lý luận của các nhà khoa học Việt Nam và Lào đã tham dự, trình bày tại Hội thảo.

Các đồng chí: Phạm Gia Khiêm - ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia các ngày kỷ niệm Việt - Lào năm 2007; Tô Huy Rứa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Xa mản Vi nha kệt - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về các ngày kỷ niệm Lào-Việt năm 2007; Tiến sĩ Phăn đuông chit Vông xả - ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào cùng chủ trì hội thảo.

Đây là Hội thảo quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, tổng kết những vấn đề lý luận từ thực tiễn lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát triển đất nước qua 20 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, với đường lối độc lập, tự chủ, sáng tạo và hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.                 

Theo TTXVN

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top