Đại hội của lòng dân

0 Đan Thanh

ANTĐ Triệu triệu trái tim người dân cả nước hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với niềm mong chờ, kỳ vọng những quyết sách mạnh mẽ, đột phá về cơ chế, chính sách tầm chiến lược, tiếp tục đổi mới sâu sắc, triệt để, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức trên chặng đường mới phát triển bền vững, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ đề của Đại hội XII đã gói gọn ý nguyện cháy bỏng, niềm tin vững chắc của hơn 90 triệu người dân Việt. Đó là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Trong 30 năm đổi mới, nước ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa trọng đại. Đại hội XII sẽ khởi đầu công cuộc đổi mới lần thứ hai, trọng tâm là tích cực đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và an sinh xã hội... Nội dung cơ bản này trong văn kiện Đại hội XII đã được nghiên cứu, chắt lọc và tiếp thu từ 26 triệu lượt ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Bởi thế, Đại hội XII là đại hội của lòng dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân trên mọi miền đất nước. 

Đảng ta từ nhân dân mà ra, hội tụ trí tuệ, tinh túy, trí sáng tạo của dân tộc. Đảng đã chỉ đường, vạch ra mục tiêu cho từng giai đoạn, cùng toàn dân vượt qua những thăng trầm của lịch sử, quy non sông đất nước về một mối; giữ gìn toàn vẹn bờ cõi thiêng liêng ông cha để lại. Niềm tin son sắt của nhân dân vào Đảng tiên phong đã được thử thách trong suốt 85 năm qua. Chính vì vậy, Đại hội XII của Đảng là dịp đồng bào cả nước thể hiện kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo Đảng, luôn nung nấu, đầy nhiệt huyết vì dân, vì nước, nói đi đôi với làm và làm có kết quả cao.

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là những mốc son trên chặng đường vinh quang của Đảng, mà chính là những dấu mốc quan trọng của đất nước, của dân tộc. Đảng vững mạnh, dân tộc lớn mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Cương lĩnh của Đảng, quyết sách của Đảng cũng là kim chỉ nam hành động của muôn triệu người Việt Nam. Ý Đảng, lòng dân là nguồn lực vô tận đưa đất nước ta sánh vai với các nước trong khu vực cũng như các cường quốc trên thế giới. Đại hội XII là đại hội của đổi mới triệt để, tạo động lực to lớn, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức để bước vào hội nhập sâu rộng với thế giới.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top