Cuộc vận động đã đi vào chiều sâu

0 (Theo TTXVN)
(ANTĐ) - Ngày 6-7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Cuộc vận động (CVĐ) chủ trì Hội nghị.

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Cuộc vận động đã đi vào chiều sâu

(ANTĐ) - Ngày 6-7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Cuộc vận động (CVĐ) chủ trì Hội nghị.

BCĐ Trung ương đánh giá: CVĐ tiếp tục được triển khai nghiêm túc, sáng tạo trong toàn Đảng và trong xã hội, từng bước đi vào đời sống nhân dân. Qua đó, tiếp tục tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, ý thức tu dưỡng rèn luyện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, khắc phục những yếu kém về đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên, nhân dân.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện CVĐ chưa đồng đều, chưa rộng khắp, có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu, chưa tạo thành phong trào quyết tâm “làm theo”. Nhận thức về CVĐ của một số cấp ủy còn chưa sâu sắc, chưa đúng tầm nên chỉ đạo chưa thường xuyên, liên tục, kịp thời. Một bộ phận cán bộ đảng viên chưa gương mẫu.

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức ở một số nơi chưa còn chung chung, chưa sát với từng đối tượng. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục, chưa đều khắp và chưa đi sâu vào tất cả các đối tượng, trong đó có công nhân trong các khu công nghiệp, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việc biểu dương, nhân rộng điển hình còn hạn chế...

Kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của CVĐ, đây là CVĐ lâu dài, là nội dung rất quan trọng để góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội ta. Những kết quả quan trọng trong việc thực hiện CVĐ là nỗ lực lớn của BCĐ CVĐ, các cấp ủy, chính quyền, nhân dân và đồng bào cả nước. Kế thừa kết quả những năm trước, 6 tháng đầu năm, CVĐ đã đi vào chiều sâu trong Đảng, trong xã hội, sáng, nghiêm túc, thường xuyên, đi vào nền nếp, phạm vi được mở rộng, có chuyển biến tích cực hơn.

Tổng Bí thư cho rằng, việc chuẩn bị tài liệu giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy đại trà trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống học viện chính trị, hành chính, hệ thống trường chính trị cần gọn, có hội đồng thẩm định, đảm bảo thông tin cần thiết, cung cấp kiến thức cơ bản cho thế hệ thanh niên, tuổi trẻ, sớm đưa vào giảng dạy trong các nhà trường.

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top