Công an Hà Nội nỗ lực, trách nhiệm cao nhất sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

0 Hồng Tuấn
ANTD.VN - Ngày 6-8-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 01-NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Cùng với các đơn vị Công an trên toàn quốc, Công an Hà Nội đang nỗ lực, nêu cao trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị định số 01 theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã trả lời phỏng vấn Báo An ninh Thủ đô về vấn đề này.
 ảnh 1

Công an Hà Nội giúp người dân ở xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) khắc phục hậu quả lũ lụt

- Phóng viên: Công an thành phố Hà Nội nhận thức và thực hiện như thế nào đối với công tác triển khai Đề án 106 của Bộ Công an cũng như Nghị định số 01 của Chính phủ, thưa Thiếu tướng? 

- Thiếu tướng Đào Thanh Hải: Trong từng thời kỳ cách mạng, căn cứ tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) và yêu cầu xây dựng lực lượng (XDLL) Công an nhân dân (CAND), Đảng, Nhà nước đều có nhiều Chủ trương, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo quan trọng về bảo vệ ANTT và XDLL như: Nghị quyết số 22 - NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 15-3-2018 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tổng kết thực tiễn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Bộ Công an từ năm 1981 đến nay cho thấy, bên cạnh những ưu điểm, tổ chức bộ máy đang bộc lộ nhiều mặt hạn chế cần khắc phục, như: Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, làm giảm hiệu lực, hiệu quả; một số đơn vị chức năng nhiệm vụ còn chồng chéo, chia cắt hoặc có chức năng nhiệm vụ tương đồng tại các đơn vị; đáng chú ý đối với lực lượng Công an xã nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở, yêu cầu của pháp luật và đòi hỏi của tình hình hiện nay.

Do đó, đổi mới tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị là yêu cầu khách quan, được đặt ra do yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Việc xây dựng, triển khai Đề án theo tinh thần Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị sẽ điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các đơn vị rõ ràng, rành mạch, khắc phục những chồng chéo, trùng dẫm; sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở”, góp phần xây dựng lực lượng CAND nói chung, trong đó có Công an Hà Nội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Đảng ủy - Ban  Giám đốc và  toàn lực lượng Công an Thủ đô quán triệt nghiêm túc và sẽ nỗ lực, trách nhiệm cao nhất triển khai thực hiện Nghị định số 01, theo  hướng dẫn, chỉ  đạo của Bộ.

ảnh 2Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội

- Phóng viên: Công an Hà Nội đã có sự chuẩn bị như thế nào đối với những quyết định có thể coi là cuộc cách mạng lớn trong công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả?

- Thiếu tướng Đào Thanh Hải: Ngày 26-6-2017, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUCA về chủ trương nghiên cứu, xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Nắm bắt kịp thời chủ trương của Bộ Công an về việc kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu, đề xuất thực hiện một loạt nội dung về công tác tổ chức cán bộ, là tiền đề cho việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, rà soát tình hình biên chế để khi Bộ triển khai Đề án 106, CATP có thể triển khai thực hiện được ngay.

Đơn cử như CATP đã ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ giai đoạn 2017 - 2020 và 2 Đề án về việc nhận xét, đánh giá, củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo chỉ huy Phòng, Công an quận, huyện, thị xã; đội ngũ chỉ huy cấp Đội, Công an phường, thị trấn, đồn, trạm giai đoạn 2017 - 2020. Qua đó, xây dựng những định hướng lớn về công tác tổ chức cán bộ để triển khai thực hiện hiệu quả; phát hiện những nhân tố điển hình của từng hệ, từng lĩnh vực quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giao việc, thử thách để tạo nguồn cán bộ kế cận lâu dài. Đồng thời, là cơ sở để bố trí đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp khi Bộ Công an triển khai thực hiện Đề án 106.

Ban Giám đốc CATP đã ban hành Đề án số 03 ngày 17-11-2017 về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn thành phố để đảm bảo tình hình ANTT tại khu vực nông thôn, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở. Đồng thời, chủ động triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về chính quy hóa lực lượng Công an xã; Chủ động rà soát, thực hiện tinh gọn, giải thể một số đầu mối hoạt động không hiệu quả, có chức năng, nhiệm vụ chồng chéo, trùng dẫm với các đơn vị, như: Trung tâm CCEC (PH41B), Trung tâm thể dục, thể thao (PX15), Ban Quản lý dự án xây dựng… theo chủ trương, định hướng của Đề án 106.

Mặt khác, CATP ban hành các Kế hoạch về rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế các đơn vị nhằm điều tra cơ bản tình hình tổ chức, cán bộ của các đơn vị, phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong việc thực hiện các văn bản quy định của Bộ Công an, CATP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế…; để có kế hoạch, giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, là cơ sở để xây dựng phương án tổ chức bộ máy, bố trí lực lượng, biên chế theo Đề án 106 của Bộ Công an.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc đề nghị Công an các địa phương nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của địa phương mình theo nội dung hướng dẫn của Bộ, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu đề xuất Giám đốc CATP ban hành công văn đề nghị các đơn vị đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy theo hướng dẫn của Bộ Công an. Đồng thời, chỉ đạo thành lập các Tổ công tác dự các cuộc họp với các đơn vị liên quan đến hợp nhất, giải thể để hướng dẫn các đơn vị trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, tổ chức các cuộc họp Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP và Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP để thảo luận, thống nhất các nội dung về tổ chức bộ máy các đơn vị trước khi báo cáo Bộ Công an nhằm phát huy trí tuệ tập thể, công khai, dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và Thủ trưởng các đơn vị thuộc CATP.

Có thể khẳng định công tác chuẩn bị thực hiện Đề án 106 được Công an Hà Nội tiến  hành hết sức kỹ lưỡng, thận trọng, khách quan, đến nay cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án của Bộ Công an với phương án tối ưu nhất.

ảnh 3Hình ảnh đẹp chiến sĩ Công an Thủ đô giúp dân trên đường phố

- Phóng viên: Đồng chí có thể thông tin khái quát về chủ trương hợp nhất lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội vào Công an thành phố?

- Thiếu tướng Đào Thanh Hải: Cùng với việc xây dựng phương án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng của CATP, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc dự kiến tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát PCCC sau khi hợp nhất vào CATP, chúng tôi đã chủ động phối hợp với Cảnh sát PCCC xây dựng phương án tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát PCCC khi  hợp nhất vào CATP theo hướng bố trí Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại Công an quận, huyện, thị xã, nhằm huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng của Công an cấp huyện trong công tác PCCC, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ và vật tư, hậu cần tại chỗ).

Bộ Công an đã ghi nhận đánh giá cao những kiến nghị, đề xuất của CATP, đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để các cơ quan chức năng cấp Bộ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy các đơn vị, địa phương trong toàn quốc như: Tổ chức bộ máy cấp Đội thuộc Phòng, tổ chức bộ máy lực lượng CS PCCC, Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã...

CATP đã phối hợp với Cảnh sát PCCC đánh giá kỹ lại tình hình tổ chức bộ máy biên chế của lực lượng và xây dựng phương án sắp xếp về tổ chức bộ máy, biên chế tại các đơn vị sau khi Bộ Công an có chỉ đạo hợp nhất. 

- Phóng viên: Theo đồng chí, đâu là những thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới, khi Công an Hà Nội triển khai Nghị định số 01 và Đề án 106?

- Thiếu tướng Đào Thanh Hải: Có thể thấy rõ sau khi triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 01 và Đề án 106, tổ chức bộ máy các đơn vị Công an trong đó có Công an Hà Nội sẽ thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong công cuộc đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi chúng tôi cũng lường trước một số khó khăn gặp phải trong thời gian tới như: Một số cán bộ tại các đơn vị có sự thay đổi về tổ chức bộ máy hoặc thuộc diện bố trí sắp xếp lại cán bộ sẽ không tránh khỏi tư tưởng lo lắng do phải thay đổi địa điểm, phong cách, thói quen, lề lối, môi trường công tác mới.

Sau hợp nhất, một số đơn vị biên chế tăng sẽ phải tính toán điều động CBCS tăng cường cho các đơn vị cơ sở thiếu biên chế cũng sẽ tác động đến một bộ phận cán bộ, nhất là CBCS trẻ... Do vậy, để phát huy những ưu điểm và khắc phục những khó khăn trong việc triển khai Nghị định 01 và Đề án 106, thời gian tới CATP tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện:

Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP tiếp tục chỉ đạo cấp ủy và Thủ trưởng các đơn vị trong CATP bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, thống nhất nhận thức từ cấp ủy, chỉ huy đến từng cán bộ, đảng viên để thực hiện nghiêm, đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, CATP về công tác tổ chức cán bộ.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên trước, trong và sau khi triển khai thực hiện Nghị định số 01 và Đề án 106, đặc biệt là đối với số cán bộ, Đảng viên thuộc các đơn vị dự kiến hợp nhất, giải thể; số cán bộ Cảnh sát PCCC, số CBCS được điều động từ các đơn vị Vụ, Cục về CATP; bố trí sắp xếp trụ sở làm việc phù hợp; trang thiết bị; phương tiện đầy đủ nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, tăng cường quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa CBCS sai phạm; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật và ý thức chấp hành kỷ luật cho CBCS. Chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ, toàn diện đội ngũ CBCS trên các mặt công tác, tư tưởng, quan hệ, sinh hoạt; đồng thời tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với CBCS trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đối với những CBCS có biểu hiện sai phạm.

Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7  đối với những đồng chí tiêu biểu, xuất sắc đã được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện theo chức danh, nhất là những đồng chí đã được thử thách qua thực tiễn, có thành tích nổi trội, có “sản phẩm” cụ thể, sức khỏe tốt và có triển vọng phát triển.

- Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí Thiếu tướng!

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top