Chuyển biến tích cực  trên một số mặt công tác

0 P.V
(ANTĐ) - Trong 6 tháng đầu năm 2009, nhìn chung ngành Tư pháp đã triển khai nhiệm vụ công tác có trọng tâm, trọng điểm. Một số mặt công tác có chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao hơn so với năm 2008.

Ngành Tư pháp 6 những tháng đầu năm 2009

Chuyển biến tích cực  trên một số mặt công tác

(ANTĐ) - Trong 6 tháng đầu năm 2009, nhìn chung ngành Tư pháp đã triển khai nhiệm vụ công tác có trọng tâm, trọng điểm. Một số mặt công tác có chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao hơn so với năm 2008.

Cụ thể: Tạo được bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật, nhất là xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, góp phần tích cực từng bước hình thành chu trình quản lý, điều hành thông suốt, nhanh nhạy, hiệu quả của Chính phủ; tháo gỡ được một bước về thể chế trong một số lĩnh vực quản lý của ngành (thi hành án, quốc tịch, lý lịch tư pháp, bồi thường Nhà nước);

Tham mưu kịp thời về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác luật sư; tạo được chuyển biến bước đầu, có nhiều hứa hẹn về tương lai phát triển của nghề luật sư ở nước ta; xã hội hóa hoạt động công chứng đạt được những kết quả cụ thể; khắc phục dần những bất cập trong lĩnh vực con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài; hoạt động giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản có sự khởi sắc; công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong những lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành có những tiến bộ đáng kể; công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ của ngành tiếp tục được củng cố, kiện toàn mạnh mẽ; công tác chỉ đạo, điều hành từ Bộ đến địa phương tiếp tục được đổi mới, tập trung cao cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Những kết quả này đã góp phần tích cực vào quá trình hoàn thiện pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành, thực thi pháp luật của bộ máy Nhà nước và nhân dân, từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của ngành trong đời sống xã hội.                                 

P.V

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top